دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
انیمیشن پرندگان خشمگین 3

ببینید

دانلود کنید

انیمیشن پرندگان خشمگین 3

va ex PLVideo = { id: '27899964', uid: 'q6mTU', i le: 'کارتون پاندای کونگ فوکار 3', use ame: 'bhhjhklk', use id: '9481646', visi _c : '1.7 هزار', se de _ ame: 'ویدئو کده', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /27899964-1539__5632.jpg', du a io : '1:34:54', sda e: '1 ماه پیش', da e_exac : '05 مرداد 1400', li k: '/v/q6mTU/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF_%D9%81%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1_3', cha elId: '9481646', cha elUse ame: 'bhhjhklk', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'ویدئو کده' }; va ex Video = { id: '37837420', uid: 'p4aTZ', i le: 'کارتون پرندگان خشمگین ، داستانهای تیر و کمان', use ame: 'Am9095', use id: '11770384', visi _c : '150 ', se de _ ame: 'دنیای کارتون و انیمیشن', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /37837420-3146__1327.jpg', du a io : '10:56', sda e: '22 ساعت پیش', da e_exac : '30 شهریور 1400', li k: '/v/p4aTZ/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF_%D9%81%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1_3', cha elId: '11770384', cha elUse ame: 'Am9095', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'دنیای کارتون و انیمیشن', }; 10:56 ویدیو بعدی کارتون پرندگان خشمگین ، داستانهای تیر و کمان از کانال دنیای کارتون و انیمیشن نرو بعدی 11:13 اسباب بازی/ماشین بازی/قسمت 57/ربات های تبدیل شونده پرندگان خشمگین از کانال زنگ تفریح 2:45 کارتون های جدید: کارتون انگری بردز(پرندگان خشمگین)a g y bu ds-قسمت ششم از کانال دنیای کارتون و انیمیشن 1:29:58 پرندگان خشمگین ۲ از کانال u_10728105 1:29:58 پرندگان خشمگین 2 از کانال u_10785163 10:00 درست کردن پرندگان خشمگین با خمیر بازی از کانال با ما ببین ✔️ 1:36:47 انمیشن پرندگان خشمگین ۲ از کانال دنیای سرگرمی نگین 2:46 فصل اول قسمت اول پرندگان خشمگین از کانال دنیای کارتون و انیمیشن 1:47 پرندگان خشمگین دنبال=دنبال لایک=لایک از کانال دنیای فیلم و انیمیشن☆طنز 1:37:13 پرندگان خشمگین دوبله فارسی دنبال=دنبال از کانال YASHAR fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.a738dcd4812808009d4c.bu dle.js?5aa5bbdbe7fe747c194c"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/27929654-2254-b.jpg"," esumeUID":"mlGhc","du a io ":5588,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/mlGhc\/f\/mlGhc.m3u8?k=e379d"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b6e8600e8a06850189179ba01c6c788427929654-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ4NTk4NmViY2ZkZjMwM2YzNDNkZWU0ZTdiNmU0ZGRkIiwiZXhwIjoxNjMyMzIzNTgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.zlbe2Qb79E4LDXWDov6GTM7Lf6h2gz58kCuQE LZ77w"," ype":"video\/mp4","label":"144p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/27929654_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","basedO Ne Speed":"\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627","episodes":"\u0642\u0633\u0645\u062a\u200c \u0647\u0627","wa chi g":"\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627","cha els":"\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u0647\u0627","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=161275, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/b6e8600e8a06850189179ba01c6c788427929654-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ4NTk4NmViY2ZkZjMwM2YzNDNkZWU0ZTdiNmU0ZGRkIiwiZXhwIjoxNjMyMzIzNTgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.zlbe2Qb79E4LDXWDov6GTM7Lf6h2gz58kCuQE LZ77w"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _823373", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); انیمیشن پرندگان خشمگین ۳ 63,336 ویدئو کده 3.7 هزار دنبال‌ کننده 63,336 بازدید 1,788 دانلود ویدیو با کیفیت 144p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 9 ماه پیش کارتون # من # تو # او # شما # همه # hameh # shoma # hameh # hameh # hameh # hameh # hameh # hameh # hameh # hameh # hameh # hameh # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # - # ma # o # ma # ma # ma # ma # ma # shoma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # shoma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # - # - # - # - # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # ma # hameh # ma # ma # ma # ma # ma ویدئو کده 3.7 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش ANNA 4 روز پیش ممنون قشنگ بود گزارش تخلف کارتون و فیلم 1 هفته پیش احمق دیوانه گزارش تخلف داش ایلی 1 هفته پیش بی شرف اسگل خر گزارش تخلف لیانا 2 هفته پیش سلام ، ببخشید این دو هستش ، بازم قشنگه ، ممنون و دوستان فحش ندین اشتباهیه که شده گزارش تخلف mahdi_apa a i_game 2 هفته پیش دویه کره خر گزارش تخلف u_11466124 1 ماه پیش این 3 نیست 2 هست گزارش تخلف دراکسوم 1 ماه پیش بابا یکی گفت فهمید دیگه نمی‌خواد هرکی از راه میرسه بگه ۲ گزارش تخلف PARSA12332199 2 ماه پیش بابا ین۲ گزارش تخلف PARSA12332199 2 ماه پیش ببخشید وبی خر هستی دیگه این ۲ نخ ۳ ویدئو کده داداش نمیدون چی بگم یکی میگه این ۳ هست ۲ نیست یکی میگه ۲ هست ۳ نیست گزارش تخلف Ba bodmajidi1392 2 ماه پیش این قسمت ۲ هست گزارش تخلف PARSA12332199 3 ماه پیش اسکل خر این ۲ نه ۳ ویدئو کده فحش نده بی ناموس گزارش تخلف بعدا می بینم ویدئو کده 7/5 ذخیره لیست پخش 1 1:32:09 انیمیشن پاندای کنگ فوکار 1 ویدئو کده 2 1:30:24 انیمیشن پاندای کونگ فوکار 2 ویدئو کده 3 1:24:40 کارتون مینیون ها 3 ویدئو کده 4 5:56 خلاصه بازی یونتوس ۳ جنوا ۱ ویدئو کده 1:33:08 انیمیشن پرندگان خشمگین ۳ ویدئو کده 6 1:34:54 کارتون پاندای کونگ فوکار 3 ویدئو کده 7 1:11:26 کارتون پرندگان خشمگین 1 ویدئو کده ویدیوهای مشابه پخش خودکار 10:56 کارتون پرندگان خشمگین ، داستانهای تیر و کمان دنیای کارتون و انیمیشن 150 بازدید 22 ساعت پیش 11:13 اسباب بازی/ماشین بازی/قسمت 57/ربات های تبدیل شونده پرندگان خشمگین زنگ تفریح 6.8 هزار بازدید 4 روز پیش 2:45 کارتون های جدید: کارتون انگری بردز(پرندگان خشمگین)a g y bu ds-قسمت ششم دنیای کارتون و انیمیشن 758 بازدید 5 روز پیش 1:29:58 پرندگان خشمگین ۲ u_10728105 1 هزار بازدید 2 هفته پیش 1:29:58 پرندگان خشمگین 2 u_10785163 893 بازدید 3 هفته پیش 10:00 درست کردن پرندگان خشمگین با خمیر بازی با ما ببین ✔️ 2.4 هزار بازدید 2 هفته پیش 1:36:47 انمیشن پرندگان خشمگین ۲ دنیای سرگرمی نگین 2 هزار بازدید 2 هفته پیش 2:46 فصل اول قسمت اول پرندگان خشمگین دنیای کارتون و انیمیشن 1.3 هزار بازدید 1 هفته پیش 1:47 پرندگان خشمگین دنبال=دنبال لایک=لایک دنیای فیلم و انیمیشن☆طنز 1.1 هزار بازدید 2 هفته پیش 1:37:13 پرندگان خشمگین دوبله فارسی دنبال=دنبال YASHAR 1.3 هزار بازدید 3 هفته پیش

انیمیشن پرندگان خشمگین ۳:سقوط تروپی! در دست ساخت است به نام خداآیلین علیزاده ۱۳۹۹/۷/۱۵انیمیشن های سینمایی به دلیل پیشرفت تکنولوژی،ضمن پخش تصاویر خیره کننده،پیام های عمیق را نیز ذخیره و پخش می‌کنند."پرندگان خشمگین" بر اثاث بازی های محبوب به همین نام،ساخته شده و دنباله آن در سال 2019 ساخته و اکران شد.‌بدون شک می‌توانیم بگوییم که قسمت سومی هم وجود خواهد داشت که یکبار دیگر به پرندگان عصبانی مورد علاقه ما می‌پردازد.این فیلم قرار اسست دنباله "پرندگان خشمگین 2" باشد که خود آن،دنباله انیمیشن "پرندگان خشمگین"است که در سال 2016 اکران شد. آنجا تاکنون از طرح پرندگان خشمگین 3 می‌دانیم: پرندگان خشمگین ۳ به احتمال زیاد از جایی شروع می‌شود که پرندگان خشمگین ۲ تمام می‌شود.پس بیایید از قبل کمی با آن آشنا شویم.در پرندگان خشمگین 2 دیدیم که خوک ها در حین بازسازی جزیره‌شان،با پرندگان می‌جنگند.اما این جنگ زمانی به پایان می‌رسد و باعث اتحاد آنها می‌شود که زِتا،از جزیره عقاب ها به آنها گلوله های یخی پرتاب می‌کند و جزیره‌هایشان را تخریب می‌کند،آنها را مجبور به تخلیه جزیره هایشان می‌کند.خوک ها و پرندگان برای مبارزه با زتا،با یکدیگر همکاری می‌کنند و تیم تشکیل می‌دهند. در پایان فیلم چندین خط نقشه وجود دارد که به ما می‌گوید !A g y Bi ds3:T opi-Collpase از کجا می‌تواند شروع شود.اول از همه ما می‌بینیم که قرمز(Red)با این واقعیت روبه رو می‌شود که باید خودش را در معرض دیگران قرار دهد چرا که او فکر می‌کند در هر شرایطی باید قهرمان باشد.اما تا آخر فیلم،او به نقره و تیم اعتماد می‌کند و باعث می‌شود در بین همسالانش بیشتر دوست داشته شود.بنابراین به احتمال زیاد ما شاهد تغیر شخصیت قرمز در فیلم سوم خواهیم بود.همچنین ما شاهد بودیم که قرمز یک رابطه عاشقانه را با نقره شروع کرده و به احتمال زیاد این رابطه در قسمت شکوفا می‌شود. ما در این فیلم دیدیم که عقاب بزرگ یا همان Migh y Eagle که نامش اِتان (E ha ) است،با زتا در آخر فیلم ازدواج می‌کند و خانواده تشکیل می‌دهد.آنها همچنین یک دختر به نام دِبی(Debby)دارند که وقتی در دبیرستان بودند و اتان زتا را ترک کرد،به دنیا آمد.بدین ترتیب ممکن است خانواده آنها نقش مهمی را در فیلم بعدی بازی کنند. خلاصه A g y bi ds 3:جزایر خوک‌ها،پرندگان و عقاب ها از زمین بلند می‌شوند تا به هم بپیوندند و تبدیل به ستاره می‌شوند.اما وقتی یک جزیره دیگر به نام "جزیره میمون ها" وجود دارد،کار سخت تر می‌شود.پادشاه این جزیره که نامش "پادشاه هَری" است،شروع به تصاحب جزایر خوک‌ها،پرندگان و عقاب ها می‌کند و اکنون قرمز،نقره،چاک،بمب،لِئونارد،کورتِنی،گَری،عقاب بزرگ،زتا و دِبی باید جلوی آنها را بگیرند تا از تصاحب جزیره‌هایشان جلوگیری کنند.(می‌دونم زیاد معنادار نیست ولی از هر سایتی که پیدا می‌کردم همین بود.تازه بدتر بود من سعی کردم معنادار تر و خوانا تر بیان کنم و چیزی رو کم نکردم??)و سازندگان نام این قسمت را "فروپاشی تروپی!" گذاشته اند. صداپیشگان A g y Bi ds 3:قرمز:جِیسون سودِیدیسنقره:رِیچِل بِلومچاک:جاش گَدبمب:دَنی مَک کاریدلئونارد:بیل هَدِرکورتنی:نورا لوم (آکوافینا)پادشاه هری:جَک وایتهالگری:اِستِرلینگ کِی براونفرانکی:کریستوفِر مینتز-پِلاسزتا:لِسلی جونزدبی:تیفانی هادیشعقاب بزرگ/اتان:پیتر دینکِلِیجمندی:میلا کونیسماتیلدا:مایا رودولفاستلا:کِیت مَک کینونهَل:آنتونی پادیلا زمان انتشار A g y Bi ds 3 چه زمانی خواهد بود؟فیلم اول این مجموعه در سال 2016 اکران شد؛و فیلم دوم در سال 2019 اکران شد.پس با این وجود می‌توانیم بگوئیم که فیلم سوم در سال 2022 اکران خواهد شد.اما اگر روند ساختش سرعت بگیرد،می‌توانیم آن را در سال 2021 ببینیم.ولی با این اوضاع کرونا اگر در سال 2022 آن را اکران کنند یعنی روند ساخت را سریع پیش بردند.اما این تنها کافی نیست.سازندگان نیز این زمان را تایید کردند و گفتند که در سال 2022 اکران می‌شود. خیلی ممنون که این مقاله رو خوندید!راستی این اولین مقاله‌ام بود و امیدوارم چیزی رو جا ننداخته باشم.پس تو نظرات بهم بگید که ویرایش کنم.راستش من واقعا دوست دارم که عشق قرمز و نقره در فیلم سوم نشون داده بشه.پس لطفا نظرات خوب بنویسید البته اگه خودتون اومد.من این مقاله رو نوشتم چون کس دیگه ای حتی یه مطلب هم درمورد فیلم سوم این مجموعه ننوشته بود و من خواستم اولیش باشم و طرفدار ها رو امیدوار کنم!ولی باید بهتون بگم نه تنها این انیمیشن بلکه تمامی فیلم‌هایی که در وسط روند ساخت و آنهایی که تازه می‌خواستند شروع کنند،ساختشان متوفی شد به خاطر این کرونا و اگه این انیمیشن رو در سال ۲۰۲۲ ببینیم یعنی سازنده هاش واقعا حرفه‌ای بودن که انقدر زود تونستن تمومش کنن با کلی تاخیر در روند ساخت. منابع:??www. heci emaholic.comwww.midb.comwww.mycas .io

برای اینکه نوشته‌های بعدی MELON MINER را از دست ندهید در ویرگول ثبت نام کنید نوشته‌های بعدی MELON MINER را از دست ندهید. ثبت نام ۲۱

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب