دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

انیمه اسی از الماس قسمت 14

ویدیو انیمه آسی از الماس (Ace of Diamond)قسمت 14 سافت ساب فارسی از کانال انیمه لایک

ببینید

انیمه اسی از الماس قسمت 14

پخش صدا در حال بارگذاری ویدیو ...

انیمه آسی از الماس (Ace of Diamo d)قسمت 14 سافت ساب فارسی

اشتراک‌گذاری ۰ نظر ۰ نظر دانلود دانلود ویدیو دانلود کیفیت 720p ۱۲۷.۱۴ مگابایت دانلود کیفیت 480p ۸۷.۶۲ مگابایت دانلود کیفیت 360p ۶۱.۷۹ مگابایت دانلود کیفیت 240p ۳۸.۷۸ مگابایت دانلود کیفیت 144p ۲۴.۲۶ مگابایت دانلود زیرنویس گزارش تخلف بیشتر بیشتر لایک‌ها گزارش تخلف ۲۱ لایک

انیمه لایک منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ این کانال دنبال شد دنبال کرده‌اید دنبال کردن این کانال دنبال کردن ادامه

نظرات لبخند لغو ثبت نظری برای نمایش وجود ندارد. پاسخ به

لایک‌ها Loadi g...

Ace of Diamo d

F om Wikipedia, he f ee e cyclopedia Jump o aviga io Jump o sea ch Japa ese ma ga se ies a d i s adap a io s .mw-pa se -ou pu .ha o e{fo -s yle:i alic}.mw-pa se -ou pu div.ha o e{paddi g-lef :1.6em;ma gi -bo om:0.5em}.mw-pa se -ou pu .ha o e i{fo -s yle: o mal}.mw-pa se -ou pu .ha o e+li k+.ha o e{ma gi - op:-0.5em}This a icle is abou he Japa ese ma ga. Fo he playi g ca d of he same ame, see Ace of Diamo ds. .mw-pa se -ou pu .i fobox-subbox{paddi g:0;bo de : o e;ma gi :-3px;wid h:au o;mi -wid h:100%;fo -size:100%;clea : o e;floa : o e;backg ou d-colo : a spa e }.mw-pa se -ou pu .i fobox-3cols-child{ma gi :au o}Ace of Diamo dCove of he fi s a kōbo volume, fea u i g Eiju Sawamu aダイヤの.mw-pa se -ou pu uby> {fo -fea u e-se i gs:" uby"1;fo -size:85%}.mw-pa se -ou pu uby.la ge{fo -size:250%}.mw-pa se -ou pu uby.la ge> {fo -size:50%}A (エース)(Daiya o Ēsu)Ge eSpo s[1] Ma gaW i e  byYuji Te ajimaPublished byKoda shaE glish publishe NA Koda sha USAImp i Shō e Magazi e ComicsMagazi eWeekly Shō e Magazi eDemog aphicShō e O igi al u 15 May 2006 – 14 Ja ua y 2015Volumes47 (Lis of volumes) A ime elevisio se iesDi ec ed byMi suyuki Masuha aW i e  byKe ji Ko u aMusic byF yi g-Pa S udioMadhouseP oduc io I.GLice sed byPH C ea ive P og ams I c.O igi al e wo kTXN (TV Tokyo)E glish e wo kPH Yey!O igi al u 3 Oc obe 2013 – 28 Ma ch 2016Episodes126 + 5 OVA (Lis of episodes) Ma gaAce of Diamo d Ac IIW i e  byYuji Te ajimaPublished byKoda shaMagazi eWeekly Shō e Magazi eDemog aphicShō e O igi al u 19 Augus 2015 – p ese Volumes26 (Lis of volumes) A ime elevisio se iesAce of Diamo d Ac IIDi ec ed byMi suyuki Masuha aW i e  byKe ji Ko u aMusic byHajime HyakkokuS udioMadhouseLice sed byC u chy oll (Wo ldwide excludi g Asia)O igi al e wo kTXN (TV Tokyo)O igi al u 2 Ap il 2019 – 31 Ma ch 2020Episodes52 (Lis of episodes)  A ime a d ma ga po al Ace of Diamo d (Japa ese: ダイヤのA (エース), Hepbu : Daiya o Ēsu) is a Japa ese baseball- hemed ma ga se ies w i e a d illus a ed by Yuji Te ajima. I was se ialized i Koda sha's shō e ma ga magazi e Weekly Shō e Magazi e f om May 2006 o Ja ua y 2015. A sequel i led Ace of Diamo d Ac II s a ed i Augus 2015. A a ime elevisio se ies adap a io a f om Oc obe 2013 o Ma ch 2016. A a ime adap a io of Ace of Diamo d Ac II ai ed f om Ap il 2019 o Ma ch 2020. I 2008, Ace of Diamo d eceived he Shogakuka Ma ga Awa ds fo he shō e ca ego y. I 2010, i wo he Koda sha Ma ga Awa d fo bes shō e ma ga. Co e s 1 Plo 2 Media 2.1 Ma ga 2.2 A ime 3 Recep io 4 Refe e ces 5 Ex e al li ks Plo [edi ] See also: Lis of Ace of Diamo d cha ac e s The se ies follows o e Eiju Sawamu a, a baseball pi che wi h a ve y u usual cha geup pi ch ha has occu ed a u ally. Sawamu a pla s o go wi h his f ie ds o a local high school a d play baseball o he bes of hei abili ies. Howeve , o e scou f om he p es igious Seidou High app oaches him a d offe s him a schola ship a d a cha ce o make i o he a io als. Sawamu a decides o pay a visi o he school, a d i cha ges his e i e ou look o he fu u e. The fi s seaso follows Seidou a d hei mai ivals as hey a emp o help he uppe classme make i o a io als du i g he summe ou ame . O ce he summe ou ame e ds, he uppe classme will be fo ced o e i e, bu how fa ca Sawamu a help hem go whe he cu e ly does o have a y co ol? The seco d seaso co i ues o follow Sawamu a, Fu uya, Ha uichi, a d Miyuki as hey lead a ew eam, alo g wi h a few e u i g faces, h ough he fall ou ame . Thei ove ly ambi ious goal is o go o a io als du i g he fall ou ame a d co vi ce Coach Ka aoka ha he does o have o esig . Media[edi ] Ma ga[edi ] Mai a icle: Lis of Ace of Diamo d chap e s Ace of Diamo d is w i e a d illus a ed by Yuji Te ajima. I was se ialized i Koda sha's Weekly Shō e Magazi e f om 15 May 2006 o 14 Ja ua y 2015.[2][3] Koda sha collec ed he chap e s i o fo y-seve a kōbo volumes, published f om 15 Sep embe 2006 o 17 Augus 2015.[4][5] Koda sha USA has lice sed he se ies fo a digi al elease i E glish u de he i le Ace of he Diamo d, a d has bee publishi g he volumes si ce 7 Ma ch 2017.[6] The se ies is lice sed i I do esia by Elex Media Kompu i do.[7] A sequel ma ga, i led Ace of Diamo d Ac II s a ed i he same magazi e o 19 Augus 2015.[8] Koda sha eleased he fi s a kōbo volume o 17 Novembe 2015.[9] As of 26 Ap il 2021, we y-six volumes have bee eleased.[10] A comedic spi -off, i le "Daiya o B!", abou he same cha ac e s, a he same school, bu i a b ass high school ba d, was published o Koda sha's Magazi e Pocke web pla fo m f om 2015 o 2016. I was collec ed i h ee volumes, eleased f om 17 Novembe 2015 o 17 Augus 2016.[11][12] A ime[edi ] See also: Lis of Ace of Diamo d episodes The TV se ies was p oduced by Madhouse a d P oduc io I.G a d bega ai i g o 6 Oc obe 2013, o TX Ne wo k s a io s a d la e o AT-X.[13] The episodes we e simulcas i he US, Ca ada, UK, I ela d, Aus alia, New Zeala d, Sou h Af ica, De ma k, Fi la d, Icela d, he Ne he la ds, No way, Swede , Ce al a d Sou h Ame ica, Spai , B azil, a d Po ugal by C u chy oll wi h E glish a d Ge ma sub i les.[14] The se ies was i i ially pla ed o be 52 episodes[15] bu was ex e ded a d e ded i Ma ch 2015.[16] A seco d seaso s a ed ai i g soo af e o 6 Ap il 2015 o TX Ne wo k s a io s a d la e o AT-X. Like i s p edecesso he episodes we e simulcas i he afo eme io ed cou ies by C u chy oll wi h E glish a d Ge ma sub i les.[17] Two o igi al a ima io DVDs we e bu dled wi h he fou h a d fif h volumes of he Ace of Diamo d Ac II ma ga; he fi s was eleased o 15 July 2016 a d he seco d was eleased o 16 Sep embe 2016.[18] A a ime adap a io of Ace of Diamo d Ac II was a ou ced i Novembe 2018, a d i p emie ed o 2 Ap il 2019.[19][20] The cas a d s aff ep ised hei oles f om he p evious se ies, wi h Madhouse e u i g fo a ima io p oduc io . The se ies a fo 52 episodes.[21] Recep io [edi ] Ace of Diamo d was he 25 h bes selli g ma ga i 2011, wi h 1,711,607 copies sold.[22] Nikkei E e ai me magazi e published a lis of op 50 ma ga c ea o s by sales si ce Ja ua y 2010, i i s Sep embe 2011 issue; Yuji Te ajima, he au ho of Ace of Diamo d was a ked 20 h, wi h 2,792,000 copies sold.[23] I was he 27 h bes selli g ma ga i 2012, wi h 1,685,194 copies sold.[24] I 2013 Ace of Diamo d became he 23 d bes selli g ma ga, wi h 2,010,045 copies sold.[25] As of Ma ch 2015, he fi s 45 volumes of he se ies have sold ove 22 millio copies.[26] As of Novembe 2015, he ma ga had 25 millio copies i p i .[27] As of Augus 2021, he ma ga had ove 40 millio copies i p i .[28] I 2008, Ace of Diamo d eceived he Shogakuka Ma ga Awa ds fo he shō e ca ego y.[29] I 2010, i wo he Koda sha Ma ga Awa d fo bes shō e ma ga.[30] Refe e ces[edi ] .mw-pa se -ou pu . eflis {fo -size:90%;ma gi -bo om:0.5em;lis -s yle- ype:decimal}.mw-pa se -ou pu . eflis . efe e ces{fo -size:100%;ma gi -bo om:0;lis -s yle- ype:i he i }.mw-pa se -ou pu . eflis -colum s-2{colum -wid h:30em}.mw-pa se -ou pu . eflis -colum s-3{colum -wid h:25em}.mw-pa se -ou pu . eflis -colum s{ma gi - op:0.3em}.mw-pa se -ou pu . eflis -colum s ol{ma gi - op:0}.mw-pa se -ou pu . eflis -colum s li{page-b eak-i side:avoid;b eak-i side:avoid-colum }.mw-pa se -ou pu . eflis -uppe -alpha{lis -s yle- ype:uppe -alpha}.mw-pa se -ou pu . eflis -uppe - oma {lis -s yle- ype:uppe - oma }.mw-pa se -ou pu . eflis -lowe -alpha{lis -s yle- ype:lowe -alpha}.mw-pa se -ou pu . eflis -lowe -g eek{lis -s yle- ype:lowe -g eek}.mw-pa se -ou pu . eflis -lowe - oma {lis -s yle- ype:lowe - oma } ^ .mw-pa se -ou pu ci e.ci a io {fo -s yle:i he i }.mw-pa se -ou pu .ci a io q{quo es:"\"""\"""'""'"}.mw-pa se -ou pu .id-lock-f ee a,.mw-pa se -ou pu .ci a io .cs1-lock-f ee a{backg ou d:li ea -g adie ( a spa e , a spa e ),u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/6/65/Lock-g ee .svg") igh 0.1em ce e /9px o- epea }.mw-pa se -ou pu .id-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu .id-lock- egis a io a,.mw-pa se -ou pu .ci a io .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu .ci a io .cs1-lock- egis a io a{backg ou d:li ea -g adie ( a spa e , a spa e ),u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/d/d6/Lock-g ay-al -2.svg") igh 0.1em ce e /9px o- epea }.mw-pa se -ou pu .id-lock-subsc ip io a,.mw-pa se -ou pu .ci a io .cs1-lock-subsc ip io a{backg ou d:li ea -g adie ( a spa e , a spa e ),u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/a/aa/Lock- ed-al -2.svg") igh 0.1em ce e /9px o- epea }.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io {colo :#555}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io spa ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io spa {bo de -bo om:1px do ed;cu so :help}.mw-pa se -ou pu .cs1-ws-ico a{backg ou d:li ea -g adie ( a spa e , a spa e ),u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/4/4c/Wikisou ce-logo.svg") igh 0.1em ce e /12px o- epea }.mw-pa se -ou pu code.cs1-code{colo :i he i ;backg ou d:i he i ;bo de : o e;paddi g:i he i }.mw-pa se -ou pu .cs1-hidde -e o {display: o e;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-visible-e o {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-mai {display: o e;colo :#33aa33;ma gi -lef :0.3em}.mw-pa se -ou pu .cs1-fo ma {fo -size:95%}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -lef ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl-lef {paddi g-lef :0.2em}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke - igh ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl- igh {paddi g- igh :0.2em}.mw-pa se -ou pu .ci a io .mw-selfli k{fo -weigh :i he i }Ressle , Ka e (3 Ma ch 2017). "ComiXology Lis s Ace of he Diamo d, All- ou de Megu u Ma ga". A ime News Ne wo k. Re ieved 29 May 2018. ^ 創刊時からの作品リスト (i Japa ese). Koda sha. A chived f om he o igi al o 3 Decembe 2011. Re ieved 23 Feb ua y 2020. ^ 寺嶋裕二「ダイヤのA」第1部完結!春ごろより第2部がスタート. Na alie (i Japa ese). 14 Ja ua y 2015. Re ieved 23 Feb ua y 2020. ^ ダイヤのA (1) (i Japa ese). Koda sha. A chived f om he o igi al o 18 Ma ch 2014. Re ieved 14 Ja ua y 2009. ^ ダイヤのA(47). Koda sha. Re ieved 16 July 2019. ^ "Ace of he Diamo d 1". Koda sha USA. Re ieved 6 Ju e 2021. ^ Pi eda, Rafael A o io (27 Oc obe 2015). "Elex Media Lice ses Te ajima's Ace of Diamo d Ma ga". A ime News Ne wo k. Re ieved 6 Ju e 2021. ^ Pi eda, Rafael A o io (12 July 2015). "Ace of Diamo d Ma ga's 2 d Pa o Debu i Augus ". A ime News Ne wo k. Re ieved 23 Feb ua y 2020. ^ ダイヤのA act2(1) (i Japa ese). Koda sha. Re ieved 6 Ju e 2021. ^ ダイヤのA act2(26) (i Japa ese). Koda sha. Re ieved 6 Ju e 2021. ^ ダイヤのB!! 青道高校吹奏楽部(1) (i Japa ese). Koda sha. Re ieved 12 Ap il 2020. ^ ダイヤのB!! 青道高校吹奏楽部(3) (i Japa ese). Koda sha. Re ieved 6 Ju e 2021. ^ "Ace of Diamo d Baseball Ma ga Ge s TV A ime This Fall". A ime News Ne wo k. 9 May 2013. Re ieved 9 May 2013. ^ "C u chy oll o S eam Ace of Diamo d Baseball A ime". A ime News Ne wo k. 25 Sep embe 2013. ^ "Ace of Diamo d A ime Lis ed a 52 Episodes". A ime News Ne wo k. 8 Ap il 2014. ^ "Ace of Diamo d A ime Ex e ded U il Ma ch 2015". A ime News Ne wo k. 24 Sep embe 2014. ^ "C u chy oll o S eam Ace of Diamo d: 2 d Seaso A ime". A ime News Ne wo k. 31 Ma ch 2015. ^ "Ace of Diamo d ac 2 Ma ga o Bu dle 2 O igi al A ime DVDs". A ime News Ne wo k. 17 Feb ua y 2016. Re ieved 17 Feb ua y 2016. ^ "Ace of Diamo d Ac II Ma ga Ge s TV A ime i 2019". A ime News Ne wo k. 25 Novembe 2018. Re ieved 25 Novembe 2018. ^ "Ace of Diamo d Ac II A ime U veils New Visual". A ime News Ne wo k. 20 Feb ua y 2019. Re ieved 20 Feb ua y 2019. ^ "Daisuke O o, Ju ichi Suwabe, Aya e Saku a Joi Cas of Ace of Diamo d Ac II A ime". A ime News Ne wo k. 24 Ma ch 2019. Re ieved 24 Ma ch 2019. ^ "Top-Selli g Ma ga i Japa by Se ies: 2011". A ime News Ne wo k. 1 Decembe 2011. A chived f om he o igi al o 13 Oc obe 2013. Re ieved 18 Novembe 2013. ^ "Top 50 Ma ga C ea o s by Sales Si ce 2010". A ime News Ne wo k. 6 Augus 2011. A chived f om he o igi al o 11 Oc obe 2011. Re ieved 18 Novembe 2013. ^ "30 Top-Selli g Ma ga i Japa by Se ies: 2012". A ime News Ne wo k. 3 Decembe 2012. A chived f om he o igi al o 18 Ju e 2013. Re ieved 18 Novembe 2013. ^ "Top-Selli g Ma ga i Japa by Se ies: 2013". A ime News Ne wo k. 1 Decembe 2013. Re ieved 1 Ja ua y 2014. ^ "ダイヤのA : 高校野球公式アプリとコラボ 沢村ら主要キャラが「高校野球愛」を診断". Mai ichi Shimbu Digi al (i Japa ese). 12 Ma ch 2015. Re ieved 20 Ap il 2015. ^ "Ace of Diamo d S age Play Video P eviews Pe fo ma ce, Theme So g (Upda ed)". ^ シリーズ累計4000万部突破記念、寺嶋裕二「ダイヤのA」ベストシーン総選挙実施中. Na alie (i Japa ese). Na asha, I c. 5 Augus 2021. Re ieved 5 Augus 2021. ^ "53 d Shogakuka Ma ga Awa d Wi e s A ou ced". A ime News Ne wo k. 30 Ja ua y 2008. A chived f om he o igi al o 23 Ja ua y 2009. Re ieved 15 Ja ua y 2009. ^ "34 h A ual Koda sha Ma ga Awa ds A ou ced". A ime News Ne wo k. 11 May 2010. A chived f om he o igi al o 14 May 2010. Re ieved 11 May 2010. Ex e al li ks[edi ] Ace of Diamo d official ma ga websi e a Pocke Shō e Magazi e (i Japa ese) Ace of Diamo d official a ime websi e (i Japa ese) Ace of Diamo d (ma ga) a A ime News Ne wo k's e cyclopedia .mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa :lef ; ex -alig :lef }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi - igh :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi -lef :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba a>spa ,.mw-pa se -ou pu . avba a>abb { ex -deco a io :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa :lef ; ex -alig :lef ;ma gi - igh :0.5em}v eAce of Diamo d by Yuji Te ajima Chap e s Episodes Seaso 1 Seaso 2 Ace of Diamo d Ac II Cha ac e s Li ks o ela ed a icles v eSe ies cu e ly u i g i Weekly Shō e Magazi e A Couple of Cuckoos Ace of Diamo d Ac II Ahi u o So a Amagami-sa Chi o E musubi Bakemo oga a i Blue Lock Ede s Ze o Fi e Fo ce Fou K igh s of he Apocalypse Gi lf ie d, Gi lf ie d Go, Go, Lose Ra ge ! Hajime o Ippo Megami o Cafe Te ace Re -A-Gi lf ie d Sha g i-La F o ie She's Adop ed a High School Boy! To You E e i y Tokyo Reve ge s Whe Will Ayumu Make His Move? Websi e: sho e magazi e.com v eWeekly Shō e Magazi e: 2000–20092000 Boys Be... L CO-OP C oma ie High School 2001 Asobo o Se ki Gokū Ta ei Gakue Kyū Kō a ō Maka i ō u! L D ago Voice GodHa d Te u 2002 C oss Ove Gacha Gacha Pas el School Rumble Ai Gea 2003 Negima! Magis e Negi Magi Tsubasa: Rese voi Ch o icle Ahi u o So a 2004 Ga ōde Boy Suzuka To o!: The Wo de ful Adve u e 2005 Sumi e 17 sai!! Vi la d Saga Rose Hip Ze o Sayo a a, Ze subou-Se sei Ke kō Ze akei Suieibu Umishō Ove D ive 2006 The K igh i he A ea Sumi e 16 sai!! Ace of Diamo d Fai y Tail Flu k Pu k Rumble Hamme Sessio ! Shiba o a 2007 Bloody Mo day Gambli g Empe o Lege d Ze o Baby S eps 2008 A Tow Whe e You Live Code:B eake Sei okai Yakui domo Cage of Ede 2009 Bloody Mo day Seaso 2 ~Pa do a o Hako~ Gama a GTO: 14 Days i Sho a Mu omi-sa Double-J GE – Good E di g A-bou ! v eWeekly Shō e Magazi e: 2010–20192010 Hamme Sessio ! I High School AKB49: Re 'ai Ki shi Jō ei 2011 Agai !! Bloody Mo day Fi al Seaso Tobaku Haōde Ze o: Gya ki-he D ago Collec io : Ryū o Sube u Mo o My Wife is Waga suma-sa She lock Bo es 2012 Yamada-ku a d he Seve Wi ches The Seve Deadly Si s Aho-Gi l 2013 As he Gods Will: The Seco d Se ies Days A-bou !! – Asagi i Daika suyaku He A Sile Voice UQ Holde ! 2014 Fuuka Domes ic Gi lf ie d 2015 Tsu edu e Child e Ace of Diamo d Ac II Fi e Fo ce Mu eki o Hi o 2016 Se yu Gi l To You E e i y 2017 Tokyo Reve ge s Smile Dow he Ru way Re -A-Gi lf ie d The Qui esse ial Qui uple s Boa di g School Julie 2018 Bakemo oga a i She's Adop ed a High School Boy! O ie Hi ma Ede s Ze o Blue Lock 2019 Whe Will Ayumu Make His Move? Mashima He o's v eShogakuka Ma ga Awa d – Shō e 1970s The Poe Cla a d They We e Eleve by Mo o Hagio (1975) Cap ai a d Play Ball by Akio Chiba a d Ga ba e Ge ki by Yū Koyama (1976) Galaxy Exp ess 999 a d Se jo Ma ga se ies by Leiji Ma sumo o (1977) Dame Oyaji by Mi su oshi Fu uya (1978) Towa d he Te a a d Kaze o Ki o U a by Keiko Takemiya (1979) 1980s U usei Ya su a by Rumiko Takahashi (1980) D . Slump by Aki a To iyama (1981) Miyuki a d Touch by Mi su u Adachi (1982) Musashi o Ke by Mo oka Mu akami (1983) Fu a i Daka a d A ea 88 by Kao u Shi a i (1984) Ha sukoi Sca dal a d Tobe! Ji ui II by Aki a Oze (1985) Silve Fa g -The Shoo i g S a Gi - by Yoshihi o Takahashi (1986) Jus Mee a d Fuyu Mo oga a i by Hide o i Ha a (1987) B.B. by Osamu Ishiwa a (1988) Uccha e Goshogawa a by Tsuyoshi Nakaima (1989) 1990s Mobile Police Pa labo by Masami Yuki (1990) Ushio a d To a by Kazuhi o Fuji a (1991) Ghos Sweepe Mikami by Takashi Shii a a d Yaiba by Gosho Aoyama (1992) YuYu Hakusho by Yoshihi o Togashi (1993) Slam Du k by Takehiko I oue (1994) Majo by Takuya Mi suda (1995) Fi efigh e ! Daigo of Fi e Compa y M by Masahi o Soda (1996) Ga ba! Fly High by Shi ji Mo isue a d Hi oyuki Kiku a (1997) ARMS by Kyoichi Na a suki a d Ryōji Mi agawa (1998) Mo key Tu by Ka su oshi Kawai a d Hika u o Go by Yumi Ho a a d Takeshi Oba a (1999) 2000s De ec ive Co a by Gosho Aoyama a d Cheeky A gel by Hi oyuki Nishimo i (2000) I uyasha by Rumiko Takahashi (2001) Za ch Bell! by Mako o Raiku (2002) Yaki a e!! Japa by Takashi Hashiguchi a d Fullme al Alchemis by Hi omu A akawa (2003) Bleach by Ti e Kubo (2004) Wild Life by Masa o Fujisaki (2005) Kekkaishi by Yellow Ta abe (2006) Ace of Diamo d by Yuji Te ajima (2007) C oss Game by Mi su u Adachi (2008) Ske Da ce by Ke a Shi oha a (2009) 2010s Ki g Golf by Ke Sasaki (2010) Nobu aga Co ce o by Ayumi Ishii (2011) Silve Spoo by Hi omu A akawa (2012) Magi: The Laby i h of Magic by Shi obu Oh aka (2013) Be Blues! - Ao i Na e by Mo oyuki Ta aka (2014) Haikyu!! by Ha uichi Fu uda e (2015) Mob Psycho 100 by ONE (2016) The P omised Neve la d by Kaiu Shi ai a d Posuka Demizu (2017) D . S o e by Riichi o I agaki a d Boichi (2018) Maiko-sa chi o Maka ai-sa by Aiko Koyama (2019) 2020s Teasi g Mas e Takagi-sa by Sōichi ō Yamamo o a d Chai saw Ma by Ta suki Fujimo o (2020) v eKoda sha Ma ga Awa d – Shō e 1970s Black Jack a d The Th ee-Eyed O e by Osamu Tezuka (1977) Foo ball Hawk by Nobo u Kawasaki (1978) To da Couple by Kimio Ya agisawa (1979) 1980s Susa o Oh by Gō Nagai (1980) Sa shi ō of 1, 2 by Mako o Kobayashi (1981) Gaku o Re sude by Mo oka Mu akami (1982) The Kabocha Wi e by Mi su u Miu a (1983) Ba s & Te y by Yasuichi Ōshima (1984) Ba i Ba i De se su by Shuichi Shige o (1985) Kō a ō Maka i ō u! by Ta suya Hi u a (1986) I o fis Chi mi by Takeshi Maekawa (1987) Mis e Ajikko by Daisuke Te asawa (1988) Meimo ! Daisa Yakyūbu by Toshiyuki Mu su (1989) 1990s Shu a o Mo by Masa oshi Kawaha a (1990) Hajime o Ippo by Geo ge Mo ikawa (1991) Kaze Hika u: Koshie by Sa bachi Kawa a d Ta ō Nami (1992) 3×3 Eyes by Yuzo Takada (1993) Shoo ! by Tsukasa Ōshima (1994) The Ki daichi Case Files by Yōzabu ō Ka a i a d Fumiya Sa ō (1995) Shō a o Sushi by Daisuke Te asawa (1996) Ryū ōde by Yoshi o Yamaha a (1997) G ea Teache O izuka by Too u Fujisawa (1998) Chamaleo by Toshiyuki Mu su (1999) 2000s Shōbushi De se su Te suya by Fūmei Sai a d Yasushi Hoshi o (2000) Love Hi a by Ke Akama su (2001) C oma ie High School by Eiji No aka a d Beck by Ha old Sakuishi (2002) Ku imi su o Ma su i, by Yūma A dō a d Masashi Asaki (2003) Sha a Ō Yoshi su e by Hi ofumi Sawada (2004) Cape a by Masahi o Soda (2005) Ai Gea by Oh! g ea (2006) Sayo a a Ze subō Se sei by Kōji Kume a a d Dea Boys: Ac 2 by Hi oki Yagami (2007) Saikyō! To i su Aoizaka Kōkō Yakyūbu by Mo oyuki Ta aka (2008) Q.E.D. by Mo ohi o Ka ou a d Fai y Tail by Hi o Mashima (2009) 2010s Ace of Diamo d by Yuji Te ajima (2010) A ack o Ti a by Hajime Isayama (2011) Those S ow Whi e No es by Ma imo Ragawa (2012) You Lie i Ap il by Naoshi A akawa (2013) Baby S eps by Hika u Ka suki (2014) The Seve Deadly Si s by Nakaba Suzuki a d Yowamushi Pedal by Wa a u Wa a abe (2015) Days by Tsuyoshi Yasuda (2016) Al ai : A Reco d of Ba les by Ko o o Ka ō (2017) Beas a s by Pa u I agaki (2018) The Qui esse ial Qui uple s by Negi Ha uba a d To You E e i y by Yoshi oki Ōima (2019) 2020s Tokyo Reve ge s by Ke Wakui (2020) Blue Lock by Mu eyuki Ka eshi o a d Yusuke Nomu a (2021) v eMadhouse elevisio se iesP e–2000s Aim fo he Ace! (1973-1974) Gamba o Bouke (1975) Je e Ma s (1977) Nobody's Boy: Remi (1977–1978) T easu e Isla d (1978–1979) Galac ic Pa ol Le sma (1984–1985) Yawa a! (1989–1992) DNA² (1994) Azuki-cha (1995–1998) T igu (1998) Ca dcap o Saku a (1998–2000) Mas e Kea o (1998–2000) Bombe ma B-Dama Bakugaide (1998–1999) Supe Doll Licca-cha (1998–1999) Pe Shop of Ho o s (1999) Jubei-cha : The Sec e of he Lovely Eyepa ch (1999) Di Gi Cha a (1999–2001) Reig : The Co que o (1999) Magic Use 's Club (1999) Bombe ma B-Dama Bakugaide V (1999–2000) 2000–2005 Boogiepop Pha om (2000) Ca ied by he Wi d: Tsukikage Ra (2000) Hidama i o Ki (2000) Saku a Wa s (2000) Hajime o Ippo: The Figh i g! (2000–2002) Beyblade (2001) Galaxy A gel (2001–2004) Shi gu: Sec e of he S ella Wa s (2001) Cha ce Pop Sessio (2001) Magical Meow Meow Ta u o (2001) X (2001–2002) Aqua ia Age: Sig fo Evolu io (2002) Chobi s (2002) Magical Shoppi g A cade Abe obashi (2002) Pi a-Te (2002) D ago D ive (2002–2003) Ha ada Shō e Shi (2002–2003) Pa yo Pa yo Di Gi Cha a (2002) Rizelmi e (2002) Mi age of Blaze (2002) Ni ja Sc oll: The Se ies (2003) Texh olyze (2003) Gu g ave (2003–2004) Gu sli ge Gi l (2003–2004) U i habi ed Pla e Su vive! (2003–2004) Di Gi Cha a Nyo! (2003–2004) Gokuse (2004) Jubei-cha : The Cou e A ack of Sibe ia Yagyu (2004) Pa a oia Age (2004) Te jho Te ge (2004) Mo s e (2004–2005) BECK: Mo golia Chop Squad (2004–2005) Swee Vale ia (2004) S awbe y 100% (2005) Akagi (2005–2006) Pa adise Kiss (2005) Oku-sama wa Joshi Kōsei (2005) 2006–2010 Kiba (2006–2007) S awbe y Pa ic! (2006) NANA (2006–2007) The S o y of Saiu koku (2006–2008) Black Lagoo (2006) Yume Tsukai (2006) O ogi-Jūshi Akazuki (2006–2007) Kemo ozume (2006) A Spi i of he Su (2006) Dea h No e (2006–2007) Tokyo T ibe 2 (2006–2007) Claymo e (2007) Oh! Edo Rocke (2007) P i cess Resu ec io (2007) De ō Coil (2007) Devil May C y (2007) Shigu ui (2007) Kaiji: Ul ima e Su vivo (2007–2008) Neu o: Supe a u al De ec ive (2007–2008) Mokke (2007–2008) MapleS o y (2007–2008) A i*Ku i15 (2007–2008, a ima ed seque ce) Chi's Swee Home (2008–2009) Alliso & Lillia (2008) Kame o Maid Guy (2008) Top Sec e ~The Revela io ~ (2008) Kaiba (2008) Ul aviole : Code 044 (2008) Casshe Si s (2008–2009) Ku ozuka (2008) Mō yō o Hako (2008) O e Ou s (2008–2009) S i ch! (2008–2010) Chaos;Head (2008) Hajime o Ippo: New Challe ge (2009) Rideback (2009) Sō e Kō o (2009) Needless (2009) Koba o (2009–2010) Aoi Bu gaku (2009) 2010s Rai bow: Nisha Rokubō o Shichi i (2010) The Ta ami Galaxy (2010) Highschool of he Dead (2010) Ma vel A ime (2010–2011) Kaiji: Agai s All Rules (2011) Hu e × Hu e (2011–2014) Chihayafu u (2011–2020) The Ambi io of Oda Nobu a (2012) B ooom! (2012) Pho o Ka o (2013) Su day Wi hou God (2013) Hajime o Ippo: Risi g (2013–2014) Ace of Diamo d (2013–2016) Magical Wa fa e (2014) The I egula a Magic High School (2014) No Game No Life (2014) Ha ayama a (2014) Pa asy e - he maxim- (2014–2015) Dea h Pa ade (2015) My Love S o y!! (2015) Ove lo d (2015–p ese ) O e-Pu ch Ma (2015) P i ce of S ide: Al e a ive (2016) Alde ami o he Sky (2016) All Ou !! (2016–2017) ACCA: 13-Te i o y I spec io Dep . (2017) Ma vel Fu u e Ave ge s (2017–2018) A Place Fu he ha he U ive se (2018) Ca dcap o Saku a: Clea Ca d (2018) Okko's I (2018) M . To egawa (2018) Boogiepop a d O he s (2019) Ace of Diamo d Ac II (2019–2020) Af e los (2019) No Gu s Life (2019–2020) 2020s So y Boy (2021) The Vampi e Dies i No Time (2021) Tak Op. Des i y (2021) Police i a Pod (2022) Ca ego y v eP oduc io I.G elevisio se ies1987–2009 Zillio (1987) Blue Seed (1994–1995) Popoloc ois Mo oga a i (1998–1999) Medabo s Damashii (2000–2001) Vampiya Kids (2001–2002) PaRappa he Rappe (2001–2002) Ghos i he Shell: S a d Alo e Complex (2002–2005) C oma ie High School (2003–2004) Wi dy Tales (2004–2005) O ogi Zoshi (2004–2005) Immo al G a d P ix (2005–2006) Blood+ (2005–2006) Le Chevalie D'Eo (2006–2007) xxxHolic (2006–2008) Mo ibi o: Gua dia of he Spi i (2007) Reidee (2007) Ghos Hou d (2007–2008) Sis e s of Wellbe (2007-2008) A i*Ku i15 (2007, a ima ed segme s) K- ai I ves iga o 7 (2008-2009) Lib a y Wa (2008) Real D ive (2008) Sa ds of Des uc io (2008) The Beas Playe E i (2009) Ede of he Eas (2009) Se goku Basa a: Samu ai Ki gs (2009) 2010–2019 Se goku Basa a: Samu ai Ki gs II (2010) Kimi i Todoke (2009–2011) Moshido a (2011) Bu y D op (2011) You' e Bei g Summo ed, Azazel (2011–2013) Blood-C (2011) Guil y C ow (2011–2012) Ku oko's Baske ball (2012–2015) The P i ce of Te is II (2012) Shi i g Hea s (2012) Robo ics;No es (2012–2013) Psycho-Pass (2012–2013) Ga ga ia o he Ve du ous Pla e (2012–2013) Ge shike Nidaime (2013) Ace of Diamo d (2013–2016) Haikyu!! (2014–2020) Ao Ha u Ride (2014) B oke Blade (2014) Ma ia he Vi gi Wi ch (2015) Ghos i he Shell: A ise (2015) A ack o Ti a : Ju io High (2015) Pikaia! (2015) Ghos i he Shell A ise – Al e a ive A chi ec u e (2015) Joke Game (2016) A om: The Begi i g (2017) Welcome o he Ball oom (2017) Pikaia!! (2017) Magical Ci cle Gu u Gu u (2017) Lege d of he Galac ic He oes: Die Neue These (2018) FLCL P og essive (2018) FLCL Al e a ive (2018) Ru wi h he Wi d (2018–2019) Case File º221: Kabukicho (2019–2020) T ue Cooki g Mas e Boy (2019–p ese ) Psycho-Pass 3 (2019) S ay Tu ed! (2019, live-ac io ) 2020–2029 Noblesse (2020) Mo ia y he Pa io (2020–2021) Fe a: Pi a e P i cess (2021) Aoashi (2022) Ca ego y v eP oduc io I.G OVAs a d ONAsOVAs Zillio : Bu i g Nigh (1988) Eiji (1990) The He oic Lege d of A sla (1991, #1) Video Gi l Ai (1992) Please Save My Ea h (1993–1994) D ago Half (1993) Please Save My Ea h Sōshūhe Ka ze ba : Alice ka a, Ri Ku e (1994) Combus ible Campus Gua d ess (1994) B o ze: Ze suai Si ce 1989 (1994) Please Save My Ea h: Ki 'i o o Toki Naga e e (1995) The Special Du y Comba U i Shi esma (1996) Blue Seed Beyo d (1996, #1–2) O e Piece: Defea Him! Pi a e Ga zack! (1998) FLCL (2000–2001) Kai Doh Ma u (2001) The P i ce of Te is: A Day o Su vival Mou ai (2003) Eyeshield 21: The Pha om Golde Bowl (2003) Ghos i he Shell: S a d Alo e Complex– The Laughi g Ma (2005) Ghos i he Shell: S a d Alo e Complex– I dividual Eleve (2006) Tsubasa Tokyo Revela io s (2007–2008) Tokyo Ma ble Chocola e (2007) Blame! P ologue (2007) Ba ma : Go ham K igh (2008, #2) Halo Lege ds (2008–2010, #2 & 5) Lib a y Wa : Roma ce Impai me (2008) xxxHolic Shu muki (2009) Tsubasa Shu aiki (2009) Shojo Figh : No a I u- achi o Odekake (2009) Book Gi l Today's S ack: Fi s Love (2009) xxxHolic Rō (2010) Yo demasuyo, Azazel-sa (2010–2014) Da e's I fe o: A A ima ed Epic (2010) Book Gi l Memoi (2010) Appleseed XIII (2011–2012) The P i ce of Te is II SPECIAL (2012–2013) Guil y C ow : Los Ch is mas (2012) Ku oko's Baske ball (2013–2017) Vassalo d (2013) Ghos i he Shell: A ise (2013–2015) Ga ga ia o he Ve du ous Pla e Specials (2013) Pokémo O igi s (2013, #1) The P i ce of Te is II OVA vs. Ge ius 10 (2014–2015) Ga ga ia o he Ve du ous Pla e : Fa Beyo d he Voyage (2014–2015) Ace of Diamo d (2014–2015) Ace of Diamo d Seco d Seaso (2016) Haikyu!!: Tokushū! Ha ukō Volley i Kake a Seishu (2017) Haikyu!!: Riku vs. Kuu (2020) Case File º221: Kabukicho (2020) Mo ia y he Pa io (TBA) ONAs The Ki g of Figh e s: A o he Day (2005–2006) Chocola e U de g ou d (2008) Noblesse: Awake i g (2016) Af ica Office Wo ke (2017) Neo Yokio (2017) Kodoku o Gou me (2017–p ese ) B: The Begi i g (2018–p ese ) Moshi Moshi, Te umi Desu (2018–p ese ) Holiday Love (2018–p ese ) Ul ama (2019–p ese ) Ghos i he Shell: SAC 2045 (2020–p ese ) Ca ego y Re ieved f om "h ps://e .wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=Ace_of_Diamo d&oldid=1056996097" Ca ego ies: Ma ga se ies2006 ma ga2013 a ime elevisio se ies2015 ma ga2019 a ime elevisio se iesA ime se ies based o ma gaBaseball i a ime a d ma gaC u chy oll a imeKoda sha ma gaMadhouse (compa y)Ma ga adap ed i o elevisio se iesP oduc io I.GShō e ma gaTV Tokyo o igi al p og ammi gWi e of Koda sha Ma ga Awa d (Shō e )Wi e s of he Shogakuka Ma ga Awa d fo shō e ma gaHidde ca ego ies: CS1 uses Japa ese-la guage sc ip (ja)CS1 Japa ese-la guage sou ces (ja)A icles wi h sho desc ip io Sho desc ip io is diffe e f om Wikida aUse dmy da es f om Sep embe 2021A icles co ai i g Japa ese-la guage ex Official websi e diffe e i Wikida a a d WikipediaA icles wi h Japa ese-la guage sou ces (ja)

آخرین مطالب