دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

انواع کنش را نام ببرید

1-کنش های انسانی چه نوع کنشی است و چه کنش های دیگری به غیر از کنش های انسانی وجود دارد؟ کنش طبیعی ، کنش حیوانی ، به فعالیتی که انسان آگاهانه و بااراده

انواع کنش را نام ببرید

نمونه سوالات درس جامعه شناسی1

1-کنش های انسانی چه نوع کنشی است و چه کنش های دیگری به غیر از کنش های انسانی وجود دارد؟ کنش طبیعی ، کنش حیوانی ، به فعالیتی که انسان آگاهانه و بااراده انجام می دهد کنش انسانی نام دارد. 2-کنش های انسانی چند دسته اند؟ -کنش های درونی مثل فکر کردن و کنش های بیرونی مثل خندیدن 2-کنش های فردی مثل تلویزیون روشن کردن و کنش های اجتماعی مثل درس دادن معلم و گوش دادن دانش آموز 3-ویژگی های کنش های انسانی را نام ببرید. 1-آگاهانه بودن 2-ارادی بودن 3-هدفدار بودن 4-معنادار بودن 5-تناسب زمان و مکانی 4-ادراک یک کنش..درونی...است. 5-رفتاری مثال بزنید که که ویژگی های مختلف داشته باشد. 6-کنش های انسانی چه پیامدهایی دارد؟ پیامدهای ارادی و غیرطبیعی2-پیامدهای طبیعی یا غیر ارادی 7-پیامدهای طبیعی و غیرارادی چه پیامدهایی هستند؟ پیامدهایی که به طور حتم انجام می شود ، پیامدهای طبیعی هستند مانند نگاه کردن فرد باسواد به نوشته های کتاب که پیامد طبیعی آن خواندن است. 8-پیامدهای ارادی و غیرطبیعی را تعریف کنید. پیامد کنشی است که به اراده ی انسان بستگی دارد و انسان متناسب با شرایط به آن فکر می کند یا به دنبال آن نیست(هم احتمال دارد که اتفاق بیفتد و هم احتمال دارد که اتفاق نیفتد.) درس 2 1-علوم انسانی را تعریف کنید. علومی هستند که کنش های انسانی و پیامدهای آن را مورد مطالعه قرار می دهد. 2-چند مورد از دانش هایی که جز علوم انسانی هستند را نام ببرید و دلیل این که جز علوم انسانی هستند را بنویسید. 1-علوم سیاسی:به بررسی روابط بین نظام های سیاسی می پردازد.2-جغرافیای انسانی:چون به مطالعه ی روابط بین انسان و طبیعت می پردازد. 3-روان شناسی: چون به مطالعه ی رفتارهای انسان و رابطه ی بین روان انسان و رفتارهای ادبی می پردازد. 3-ویژگی علوم انسانی را بنویسید. 1- به بررسی کارهای کارهای آگاهانه و ارادی انسان می پردازد.2-قابل اندازه گیری و محاسبه و بررسی است.3-این علوم موضوعاتی که انسانی اسن ولی خارج از اراده ی انسان است را مورد بحث قرار نمی دهد مانند پزشکی 4-علوم انسانی با علوم طبیعی چه تفاوتی دارد؟ 1-تفاوت در موضوع مورد مطالعه است که در علوم انسانی ، کنش های انسان است و در علوم طبیعی پدیده های طبیعت خارج از اراده ی انسان است.2-روش بررسی و مطالعه ی علوم انسانی با علوم طبیعی متفاوت است.3-علوم انسانی با شناخت انسان در ارتباط است ولی علوم طبیعی مستقل از فهم انسان است. 5-متافیزیک (فلسفه) با علوم انسانی چه تفاوتی دارد؟ علوم انسانی کنش های انسان را در شرایط مختلف بررسی می کند ، که مخصوص فقط انسان است ولی متافیزیک و فلسفه کل موجودات عالم را از نظر بودن یا نبودن مورد بررسی قرار می دهد. درس 3 1-برای مقایسه ی دو موضوع یا رشته ی علمی به چه چیزهایی نیاز داریم؟ نیازمند معیار و ملاک هستیم تا بتوانیم براساس آن قضاوت کنیم. 2-رشته های علمی را با چه معیاری می توانیم مقایسه کنیم؟ 1-آینده ی شغلی 2-فایده و شناختی که به انسان می دهد. 3-معیار آینده ی شغلی تحت تأثیر چه عواملی تغییر می کند؟ شرایط اقتصادی ، اجتماعی و محیطی موجب تغییر ملاک های آینده ی شغلی می شوند. 4-علوم طبیعی چه فایده هایی دارد؟ 1-شناخت طبیعت 2-پیش بینی حوادث طبیعی و پیش گیری از آن 3-رهاسازی انسان از اسارت طبیعت. 5-منظور از علوم ابزاری چیست؟ علوم طبیعی هستند که ابزار تسلط انسان بر محیط را فراهم می کنند. 6-قواید علوم انسانی را بنویسید. 1-شناخت کنش های انسانی 2- پیش بینی کنش های انسانی 3-بررسی عوامل مؤثر بر کنش های انسانی 4- انتقاد از کنش های منفی انسانی 5-شناخت صحیح راه زندگی 6-ارزش گذاری درباره ی کنش های انسانی 7-آزاد کردن انسان از کنش های ظالمانه ی انسان ها 8-کمک به انسان ها برای استفاده ی صحیح از علوم طبیعی و دانش های ابزاری. 7-چرا به علوم انسانی علوم انتفادی و علوم تفهمی می گویند؟ علوم انسانی چون به فهم فهم معانی کنش های انسانی می پردازد«علوم تفهمی» نامیده می شود.به این علوم چون به انتقاد از کنش های ناپسند آدمیان می پردازد ، «علوم انتقادی» نیز می گویند. 8-چه تفاوتی بین علوم طبیعی و علوم انسانی در صورتی که با مشکل روبرو شوند به وجود می آید؟ اگر علوم طبیعی دچار مشکل شود قدرت نصرف انسان در طبیعت محدود می شود ولی اگر علوم انسانی دچار مشکل شود ، انسان دچار گمراهی و بحران شخصیت و شناخت ارزش های می شود. 9-آیا علوم طبیعی به علوم انسانی نیازمند است؟ بله ، در غیر این صورت انسان زیاده خواه یا زیاده طلب جامعه را به فساد می کشاند. 10-اگر توسعه ی علوم طبیعی یک جانبه باشد چه خطرات به وجود می آید؟ درس 4 1-کنش اچتماعی را تعریف کنید. کنش هایی که با توجه به دیگران در جامعه انجام می دهیم و دیگران را تحت تأثیر قرار می دهیم ، کنش های اچتماعی گفته می شود. 2-منظور از پدیده های اجتماعی چیست؟ به کلیه ی کنش های اچتماعی و پیامدهایی که در جامعه به دنبال دارد ، پدیده ی اچتماعی می گویند. 3-هر یک از موضوعات زیر را توضیح دهید: الف)هنجار:مقررات کنش های اجتماعی که مورد قبول جامعه است. ب)ارزش اجتماعی:اموری که مورد توجه و اهمیت افراد گروه باشد. ج)جامعه پذیری: به آماده شدن افراد برای پذیرش نقش های اچتماعی گفته می شود. د)کنترل اجتماعی: مجازاتی که افراد راوادار به رعایت هنجارها می کند. ه)نقش:جایگاه وعنوانی است که با قرار گرفتن در آن هنجارهای خاصی را باید رعایت کنیم. و) نظام اجتماعی :به مجموعه ای از نقش هلی متقابل و به هم پیوسته که در جهت رسیدن به یک هدف با یکدیگر همکاری می کنند. 4-هنجارها و ارزش ها با یکدیگر چه رابطه ای دارند؟ هنجارها راه های رسیدن به ارزش ها هستند و در صورتی که شیوه ی عمل کنش های اجتماعی درست تعریف نشود(مشخص نشده باشد) ارزش ها تحقق پیدا نمی کنند.همچنین با تغییر ارزش ه هنجارها تغییر می کند. 5-هنجارها و ارزش ها چه رابطه ای با نقش های اجتماعی دارند؟ هنجارها و ارزش ها انتظارات و توقعات مربوط به هر نقش را مشخص می کنند مثلاً وظایف نقش ها بر تحت تأثیر ارزش ها هنجارهای جامعه تعریف می شود. 6-به چه رفتارهایی نابه هنجارگفته می شود؟ به کنش هایی که با هنجارهای جامعه(مقررات جامعه) ناسازگار باشد ، نابه هنجار گفته می شود. 7-در چه صورت نظام اجتماعی کلان دجار تغییرات می شود؟ در صورتی که خرده نظام های نظام اجتماعی کل دچار تغییر شوند. 8-کنترل اجتماعی با ارزش ها و هنجارهای جامعه چه ارتباطی دارند؟ از طریق کنترل اجتماعی می توان از ارزش ها و هنجارها حمایت کرد و بر اساس ارزش ها و هنجارها افراد جامعه پذیر می شوند و کنترل صورت می گیرد. درس 5 1-علوم اجتماعی را تعریف کنید. علمی است که به مطالعه ی کنش های اجتماعی انشان و پیامدهتی آن می پردازد.(علم مطالعه ی پدیده ها و واقعیت های اجتماعی) 2-علوم اجتماعی و علوم انسانی را با یکدیگر مقایسه کنید. 1-موضوع علوم انسانی کنش های انسانی است و لی علوم اجتماعی کنش های اجتماعی است2-علوم انسانی عام تر و وسیع تر از علوم اجتماعی است.3-اهداف و رووش های علوم انسانی با علوم اجتماعی متفاوت است.(علوم اجتماعی به پیش بینی و پیشگیری کنش های انسانی می پردازد.) 3-علوم اجتماعی چه فوایدی دارد؟ 1-پیش بینی کنش های اچتماعی و بررسی پیامدهای آن2-فهم کنش های دیگران و همراهی با آن ها 3-ایجاد قدرت داوری نسبت به ارزش ها و رفتارهای دیگران و انتقاد نسبت به خطاهای آن ها 4-واکنش نسبت به دیگران و پیش بینی پدیده های اجتماعی 4-انواع شاخه های علوم اجتماعی را نام ببرید. تاریخ ، باستان شناسی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی ، اقتصاد ، سیاست ، مدیریت ، زبان شناسی ، جمعیت شناسی ، جغرافیای انسانی ، روانشناسی اجتماعی و... 5-اقتصاد را تعریف کنید. علم کنش های اقتصادی انسان در زمینه های تولید ، توزیع و مبادله و مصرف است. 6-سیاست را تعریف کنید. شیوه ی اداره ی جامعه بر اساس قدرت و حکومت. 7-تاریخ را تعریف کنید. علمی است که پدیده های اجتماعی را به لحاظ زمانی بررسی می کند. 8-مردم شناسی را تعریف کنید. برررسی روابط بین اقوام و گروه های محلی ، نژادی و فرهنگی. 9-جامعه شناسی را تعریف کنید. به مطالعه ی کنش های اجتماعی و نظام های اجتماعی می پردازد. 10-باستان شناسی را تعریف کنید. بررسی واقعیت های اجتماعی گذشته بر اساس آثارشان را باستان شناسی گویند. 11-حقوق چیست؟ به بررسی قواعد اجتماعی به صورت رسمی می پردازد. 12-انواع جامعه شناسی را تعریف کنید. 1-جامعه شناسی خرد(مطالعه ی کنش های اجتماعی ) 2-جامعه شناسی کلان(بررسی نظام ها و سازمان های اجتماعی) درس 7 1-منظور از علوم نظری چیست و به چند دسته تقسیم می شود؟ علمی که موضوع آن مستقل از اراده و آگاهی انسان است که شامل:1-فلسفه ی اولی(علیا ، متافیزیک):خداشناسی ، الهیات ، فلسفه به معغنای خاص 2-فلسفه ی وسطی(ریاضیات):ریاضی ، هندسه ، نجوم ، موسیقی 3-فلسفه ی سفلی(طبیعیات):فیزیک ، شیمی ، جغرافی طبیعی ، زیست شناسی ، پزشکی 2-علوم عملی را نام برده و انواع آن را بنویسید. علومی است که موضوع آن با اراده و آگاهی انسان بوجود می آید و به کنش های انسانی می پردازد و شامل:1-اخلاق 2-تدبیر منزل(مدیریت خانواده)3-سیاست مدن(جامعه شناسی) 3-علوم نظری با علوم عملی چه تفاوتی دارد؟ 1-علوم نظری به موضوع خارج از اراده ی انسان می پرداطد ولی علوم عملی به موضوعات آگاهانه و ارادی انسان می پردازد.2-علوم نظری به بررسی آن چه هست می پردازد ولی علوم عملی به بررسی قراردادها و بایدها و نبایدها و کنش های انسانی می پردازد.3-علوم نظری موضوعاتی را بررسی می کند که تحت تأثیر زمان و مکان نیست ولی علوم عملی ، موضوعاتش تحت تأثیر زمان و مکان تغییر می کند. 4-جامعه شناسی انتقادی با چه مشکلی روبرو است؟ جامعه شناسی انتقادی برای مقایسه و داوری ارزشی خود ناچار است به تاریخ اجتماعی انسان متوسل شود ، چون ملاک دیگری برای این ارزیابی ندارد. 5-فلسفه چه کمکی به علم تدبیر مدن می کند؟ فلسفه می تواند ملاکی فراتر از عقل و تاریخ اجتماعی انسان ها فراهم کند و آن ملاک در فلسفه ی اولی ، خداشناسی می باشد. 6-عقل را به چند دسته تقسیم کرده اند؟ 1-عقل نظری:بخشی از عقل است که به بررسی هست ها می پردازد.به صورت مستقل و با روش تجدیدی2-عقل عملی:به بررسی بایدها و نبایدها می پردازد و حکم ، داوری و ارزش گذاری می کند.(تجدید کردن یعنی بررسی یک پدیده بدون ویژگی های منحصر به فرد) 7-منظور از پدیده های اعتباری و پدیده های غیر اعتباری چیست؟ 1-پدیده ای که توسط ذهن انسان و قواعد جامعه توسط عقل عملی انجام می شود ، پدیده ی اعتباری است.مانند:خانواده ، کلاس ، عقد ، طلاق ، ازدواج ، کتاب خوب ، کتاب بد و...2-پدیده ای که توسط عقل نظری ، خارج از آگاهی و راده ی انسان در طبیعت وجود دارد و با بودن یا نبودن انسان اعتبار نمی یابد ، پدیده ی غیراعتباری(تکوینی)گفته می شود.مثل اتاق در مدرسه که با حضور و اراده ی انسان اعتبار کلاس پیدا می کند ولی بدون حضور انسان مثلاً روز جمعه به صورت غیر اعتباری فقط یک اتق است. درس 8 1-جهان طبیعی و جهان اجتماعی چه شباهت هایی دارند؟ 1-دارای اجزای متفاوت هستند2-اجزای آن ها با یکدیگر روابط متقابل دارند3-برای رسیدن به یک هدف با یکدیگر همکاری می کنند و هماهنگ هستند. 2-جهان اجتماعی با جهان طبیعی چه تفاوتی دارد؟ جهان طبیعی مصتقل و خارج از اراده و آگاهی انسان است ولی جهلن اجتماعی با اراده و آگاهی انسان و در قالب قرارداد و اعتبار تعریف مب شود. 3-جهان اجتماعی چگونه شکل می گیرد و اعتبار می یابد؟ انسان با برداشتی که از واقعیت ها می کند ، نقش ها و حقوق و وظایف نقش ها را تعریف می کند(قرارداد می کند) و از ارتباط متقابل این نقش ها قوام اجتماعی را شکل می دهد. 4-فرهنگ را تعریف کنید و بنویسید چگونه انتقال می یابد؟ به جمع شناخت های مشترکی که بر اساس آن ارتباط اجتماعی و جهان اجتماعی شکل می گیرد و از طریق تعلیم و تربیت انتقال پیدا می کند. 5-منظور از بازتولید فرهنگ چیست؟ هر جامعه ارزش ها ، هنجارها و آرمان ها ی فرهنگی خود را از نسلی به نسل دیگر انتقال می دهد که بازتولیدفرهنگی نام دارد. درس 9 1-خرده نظام های اساسی نظام اجتماعی کل را نام ببریدو پدیده های اجتماعی را نام ببرید که مربوط به هر یک از آن ها باشد. 1-نظام خانواده که پدیده هایی مانند ازدواج ، طلاق ، مراسم خواستگاری ، تولد ، سالخوردگی و کودکی مربوط به آن است.2-خرده نظام سیاسی که پدیده های اجتماعی مانند امنیت ، عدالت ، نظم ، برخورداری از قانون ، سیاست گذاری و... مربوط به آن است3-خرده نظام آموزشی که پدیده های اجتماعی تعلیم و تربیت ، جامعه پذیری ، فرهنگ پذیری ، مدرک تحصیلی ، مدرسه ف دانشگاه ، امتحان ، کارنامه ی تحصیلی و... مربوط به آن می شود.4-خرده نظام اقتصادی که شامل تورم ، عرضه و تقاضا ، مبادله ی کالا ، بانکداری و.... مربوط به آن می شود. 2-پدیده های اجتماعی از نظر اندازه و دامنه چگونه تقسیم می شوند؟ مثال بزنید.1-پدیده های اجتماعی خرد مانند هنجارها ، کنش های اجتماعیی افراد ، گروه های کوچک2-پدیده های اجتماعی کلان که پدیده های بزرگ و وسیع را بررسی می کند مانند آرمان ها ، عقاید و فرهنگ ، سازمان ها ، ملت ، نظام اجتماعی کل 3-پدیده هایی با دامنه ی متوسط که بین دو بخش قبلی قرار می گیرد مانند نظام های اجتماعی کوچک مانند خانواده 3-پدیده ها ی اجتماعی از نظر هویت به چند دسته تقسیم می شوند؟ 1-عینی که محسوس و قابل دریافت حسی است مانند جنگ ، تثادف ، معماری ، لباس پوشیدن ، هدیه دادن و ...2-پدیده های ذهنی که بیشتر جنبه ی نامحسوس و درونی دارد مانند قانون ، عقاید ، آرمان ها ، ارزش ها ، فرهنگ و...(البته برخی از پدیده های اجتماعی بین این دو هستند یعنی هم جیبه های درونی و هم بیرونی دارند ملنند اینترنت ، رقابت ، فناوری ، مد و صلح) 4-لایه های جهان اجتماعی به چند بخش تقسیم می شوند برای هر یک مثال بزنید. 1-لایه های عمیق و بنیادی جهان اجتماعی:لایه هایی هستند که در سطح کل جهان اجتماعی تأثیرگذار هستند و تأثیرشان بسیار مهم و تعیین کننده است مانند نظام خانواده ، نظام تعیم و تربیت ، اصول دین2-لایه های سطحی جهان اجتماعی:لایه هایی هستند که نقش حیاتی و اساسی ندارند و امکان تغییر بیشتری دارند و در صورت تغییر یا حذف آنان تغییر عمده ای در جامعه به وجود نمی آید مانند آداب ازدواج ، مراسم به خاک سپاری مردگان ، لهجه ها و آداب محلی ، بازی های گروهی ، مراسم جشن تولد و ... 5-نماد را تعریف کنید.توضیح دهید جز کدام یک از لایه های جهان اجتماعی است؟چند نماد که در چند دهه ی اخیر در جامعه ی ایران بوجود آمده است را بنویسید. به نشانه هایی که به کمک آن پیامی را به دیگران منتقل می کنیم ، نماد گفته می شود.نمادها چون سریع تر تغییر می کنند و خرد می باشند جزء لایه های سطحی جهان اجتماعی می باشند.نمادهای گفتاری ونوشتاری مانند گیرداده ، کیلیک کرده ، سه شده ، تابلو شده ، قزمیت ، پاچه خواری ، اشاره ی انگشت شصت. 6-عمیق ترین عقیده ای که در لایه های اجتماعی جهان اجتماعی می تواند وجود داشته باشد ، چیست؟ باور و اعتقادی که انسان به اصل جهان و جایگاه انسان در آن دارد.(تفسیر انسان از مرگ و زندگی) آرمان ها عمیق ترین لایه اند که اگر تغییر کنند ارزش ها باید تغییر کنند و به دنبال آن هنجارها و نمادها نیز تغییر می کنند و کم کم کل آن جهان اجتماعی تغییر می کند. فعالیت ها درس 1 *بوق زدن یک کنش انسانی است .آیا این کنش در همه یموارد معنایی یکسان دارد؟ درس 2 *دو مورد از دانش هایی که جز علو انسانی اند شناسایی کنید و دلیل انتخاب خود را بنویسید. 1-علوم سیاسی:چون به بررسی روابط بین نظام های سیاسی می پردازد.2-جغرافیای انسانی::چون به مطالعه ی رابطه ی بین انسان و طبیعت می پردازد. *آیا قوانین فلسفی همان گونه که بر موجودات طبیعی جریان دارد بر کنش های انسانی نیز جاری است؟ قوانین طبیعی همه ی موجودات چه طبیعی و چه انسانی را بر اساس هستی و وجود داشتن بررسی می کند. *به غیر از اصل علیّت یک قانون فلسفی دیگر را که نسبت به همه ی موجودات صادق باشد را نام ببرید. رابطه ی وجود و ماهیت ، هر موجودی دارای ویژگی هایی است یعنی ماهیت دارد ، البته بعضی از چیزها ممکن است ماهیت داشته باشد ولی وجود نداشته باشد مثل سیمرغ ، ققنوس درس 3 *رشته هایی را نشان دهید که طی سالیان مختلف ، فرصت شغلی آنان تفاوت کرده باشد ، دلیل آن را بیان کنید. *به نظر شما ، در بین رشته های علوم انسانی کدام رشته از آینده ی شغلی بهتری برخوردار است؟ *آیا ملاک دیگری به غیر از فرصت و آینده ی شغلی برای مقایسه ی علوم طبیعی و علوم انسانی می توانید بیان کنید؟ *چگونگی انتشار و پیامدهای یک بیماری همه گیر را در گذشته مطالعه کنید و نشان دهید که انسان ها چگونه توانسته اند این بیماری را مهار کنند؟ *به نظر شما رابطه ی مطلوب انسان و طبیعت چگونه رابطه ای است؟ درس 4 *پیامدهای اجتماعی نامبرده در درس را با استفاده از کتاب مطالعات اجتماعی تعریف کنید. الف)هنجار:مقررات کنش های اجتماعی که مورد قبول جامعه است. ب)ارزش اجتماعی:اموری که مورد توجه و خاص همه ی افراد گروه باشد. ج)جامعه پذیری: به آماده شدن افراد برای پذیرش نقش های اچتماعی گفته می شود. د)کنترل اجتماعی: مجازاتی که افراد را ئادار به رعایت هنجارها می کند. ه)نقش:جایگاهی است که با قرار گرفتن در آن هنجارهای خاصی را باید رعایت کنیم. و) نظام اجتماعی :به مجموعه ای از نقش هلی متقابل و به هم پیوسته که در جهت رسیدن به یک هدف با یکدیگر همکاری می کنند. *خردترین و کلان ترین پدیده ی اجتماعی کدامند؟ کنش اجتماعی ، نظام اجتماعی کل درس 5 *فرض کنید شما شاهد نزاع و درگیری میان دو کشور ، دو قبیله در منطقه ای یا دو فرد در خیابان هستنید ، چگونه می توانید فواید علوم اجتماعی را در بررسی ، ارزیابی و حل این درگیری ها نشان دهید؟ 1-شناسایی علل درگیری 2-فهم معانی طرفین از دعوا (دعوا چیست و می خواهند در دعوا چه کار کنند؟)3-کدام ارزش ها و هنجارها 4-راه حل خاتمه ی درگیری *فرض کنید شما در مورد گروهی نوجوان که روزها به گدایی مشغولند و شب ها در خیابان های شهر می خوابند مطالعه می کنید.چگونه می توانید فواید علوم اجتماعی را در این مطالعه نشان دهید؟ 1-یافتن علّت تکدّی گری 2-نیت نوجوانان 3-داوری ارزشی نسبت به تکدّی گری 4-ارائه ی راه حل جهت پایان دادن به تکدّی گری *علمی را نام ببرید که بر اساس تعریف ارائه شده از علوم انسانی ، در حوزه ی علوم انسانی باشد ولی جز علوم اجتماعی نباشد. روانشناسی چون کنش های فردی را بررسی می کند نه اجتماعی را. *به نظر شما ادبیات جز کدام دسته از علوم است؟ جز علوم اجتماعی است چون به بررسی نمادها می پردازد و نمادها وسیله ی ارتباط اجتماعی هستند. درس 7 *تفاوت علوم نظری و علوم عملی را بیان کنید. 1-علوم نظری به موضوع خارج از اراده ی انسان می پرداطد ولی علوم عملی به موضوعات آگاهانه و ارادی انسان می پردازد.2-علوم نظری به بررسی آن چه هست می پردازد ولی علوم عملی به بررسی قراردادها و بایدها و نبایدها و کنش های انسانی می پردازد.3-علوم نظری موضوعاتی را بررسی می کند که تحت تأثیر زمان و مکان نیست ولی علوم عملی ، موضوعاتش تحت تأثیر زمان و مکان تغییر می کند. *متافیزیک به معنای خاص جز کدام دسته از علوم است؟ *علوم انسانی و اجتماعی جز علوم نظری یا عملی اند؟دلیل آن را بیان کنید. علوم عملی ، چون به بررسی بایدها و نبایدها و اعتباریات می پردازد. *دو پدیده ی اعتباری نام ببرید و یک اثر و پیامد غیراعتباری برای هر کدام ذکر کنید. *آیا موجودات طبیعی مانند ؛ اشیا ، جانوران و گیاهان از پدیده های اعتباری هستند؟دلیل بیاورید. درس 8 *شما در جهان اجتماعی چه نقش هایی را بر عهده دارید و از چه مزایایی برخوردارید؟ نقش دانش آموزی که از مزایای تعلیم و تربیت برخوردار می شوند ، نقش فرزندی که از امکانات مادی و معنوی خانواده استفاده می کنند. *به چه دلیل جهان اجتماعی پدیده ای طبیعی و تکوینی نیست؟ زیرا با آگاهی و اراده ی انسان ها تعریف شده و به وجود می آید. *کدام بخش از فرهنگ توسط خانواده و کدام بخش توسط مدرسه انتقال پیدا می کند؟ فرهنگ رسمی توسط مدرسه و فرهنگ غیر رسمی توسط خانواده ، مانند:زبان آموزی در مدرسه و یادگرفتن لهجه در خانواده. *شیوه انتقال فرهنگ مربوط به فرقه ها در جوامع گذشته و امروز چه تغییراتی کرده است؟ در گذشته ساده ، ابتدایی با تعامل مستقیم ، غیر تخصصی و معمولاً از طریق حرفه ی پدری بود . مشاغل تا حدودی بسته بود.(یعنی هر فردی حق وارد شدن به هر شغلی را نداشت) ولی امروزه مشاغل تخصصی ، پیچیده ، همراه با آموزش های رسمی و به صورت باز است. درس 9 *در نظام خانواده برای عقاید ارزش ها ، هنجارها و نمادها یک مثال بیاورید. 1-نمادها:سفره ی عقد ، تبادل حلقه ، گل ، لباس سفید عروس 2-هنجارها:برگزاری مراسم عقد ، خواستگاری و... 3-ارزش ها:احترام ، صمیمیت ، محبّت ، آرامش 4-عقاید :ازدواج سنت پیامبر«صل الله علیه و آله»است. برگرفته از: h p://www.shah imiz.com/i نوشته شده توسط غلامرضا آورند درس دهم                                                                                     1-  کدام یک از موجودات جهان از زمان گذشته تا کنون با نظام واحدی زندگی می کنند .؟    جواب : زنبور عسل 2- آیا جهان اجتماعی انسان شکل واحدی دارد ؟  توضیح دهید .       خیر   3- آیا ما انسانها یک نوع جهان اجتماعی داریم ؟ توضیح دهید .   4- مهمترین دلیل تفاوت همکاری اجزای جهان اجتماعی با موجودات دیگر درچیست ؟    جواب در غیر آگاهانه یا غریزی بودن آنهاست . 5- جهان اجتماعی بر چه چیزی استوار است ؟ 6- انسان در قبال چه چیزی به یک کنش گر فعال و تاثیر گذار تبدیل می شود ؟ 7- کدام " عوامل "  سبب پیدایش جهان های مختلف می شود ؟ 8- آیا هر تغییری درزندگی اجتماعی باعث تغییر درجهان اجتماعی می شود ؟   جواب : خیر 9- تغییرات سطحی و عمیق در جهان اجتماعی چگونه صورت می گیرد ؟ 10- تأثیر تغییرات درعقاید و ارزشها را درجهان اجتماعی شرح دهید . 11- آیا زبان جزو عناصر اصلی جهان اسلام به شمار می رود ؟ شرح دهید . 12- معانی محوری اسلام کدامند ؟ 13-توحید و یکتا پرستی جزو کدامیک از لایه های جهان اجتماعی به شمار می رود ؟ 14- ورود معانی اصلی جهاین اسلام به شبه جزیره عربستان باعث از بین رفتن چه مفاهیمی شد ؟ 15-معانی عمیق و بنیادین هر فرهنگ درحکم چیست ؟ درس یازدهم 1- جهان اجتماعی و پیامد ها و الزام های آن چگونه پدید می آید ؟ 2- جهان اجتماعی از چه مسیری در بین آدمیان  به وجود می آید ؟ 3- جهان اجتماعی گذشتگان و الزام و پیامد های آن چه تاثیری بر ما دارد ؟ 4- انسانها در برابر الزام های جهان اجتماعی چگونه کنش گری هستند ؟ 5- ساختن جهان اجتماعی نیازمند چیست ؟ 6- پیامد های الزامی جهان اجتماعی تا چه زمانی باقی است ؟ 7- ساختن یک جهان اجتماعی جدید چگونه امکان پذیر است ؟ 8- قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی  به چه منظوری ایجاد شده اند ؟ 9- از پیامد های الزامی جهان اجتماعی  " ایجاد فرصت ها و محدودیت ها " را توضیح دهید . 10- جهان های اجتماعی مختلف را بر چه اساسی می توان داوری کرد ؟ 11- چگونگی تاثیر گذاری " فرصت ها و محدودیت ها " بر ابعاد معنوی و دنیوی جهان های اجتماعی را توضیح دهید . 12- منظور از جهان متجدد چیست ؟ 13- ویژگی های مثبت و منفی جهان اجتماعی از دیدگاه ماکس وبر را نام ببرید ؟ 14- " رویکرد دنیوی "  از دیدگاه ماکس وبر چگونه است ؟ 15- " افسون زدایی " از دیدگاه ماکس وبر را توضیح دهید . 16-  " مراد از عقلانیت ابزاری " از دیدگاه ماکس وبر چگونه بیان شده است ؟ 17- " غلبه کنش های عقلانی معطوف به هدف " از دیدگاه ماکس وبر چگونه است ؟ 18- منظور ماکس وبر از " زوال عقلانیت ذاتی " چیست ؟ 19- " قفس آهنین " از نظر ماکس وبر چگونه بیان شده است ؟ درس دوازدهم 1- به عقیده جامعه شناسان ، جوامع انسانی شبیه چه هستند ؟ شرح دهید . 2- کسانی که دیدگاه تک خطی نسبت به تاریخ دارند  ، نظرات خود را چگونه بیان می کنند ؟ 3- منظور از جوامع مکانیکی و ارگانیکی چیست ؟ 4- چرا برخی ازاندیشمندان اجتماعی معتقدند که جهان های اجتماعی در عرض هم قرار دارند ؟ 5- جهان های اجتماعی متفاوت را از نظر روابط فرهنگی بررسی کنید . 6- به چه فرهنگی ، فرهنگ سالم و فعال گفته می شود ؟ 7- مردم شناسان از چه نوع فرهنگ ها و تمدن هایی که در عرض یکدیگر ند یاد می کنند ؟ 8- تقسیمات جهان های اجتماعی بر اساس نوع فرهنگ چند نوع هستند ؟ 9- به چه نوع فرهنگی " فرهنگ سکولار "  گفته می شود ؟ 10- بر فرهنگ غرب چه انتقاداتی وارد است ؟ 11- فرهنگ معنوی چه دیدی نسبت به جهان دارد؟ 12- کدام جوامع هویت سکولار و دنیوی دارند ؟ 13- انواع جامعه ی مقدس و معنوی را نام ببرید . 14-"  فرهنگ  اسلام "  چگونه فرهنگی است ؟ 15-  " فرهنگ اساطیری "   چگونه فرهنگی است ؟ 16- جهان های اجتماعی بشر بر اساس حق و باطل چگونه تقسیم بندی می شوند ؟ 17- قرآن کریم " حرکت های اجتماعی بشر "  را چگونه بیان می کند ؟ درس سیزدهم 1- کدام عوامل دروازه ورود انسان به جهان اجتماعی است ؟ 2- عام ترین و گسترده ترین شناخت اجتماعی چیست ؟ 3- شناخت اجتماعی فرد ، با شرکت در یک مهمانی چگونه به وجود می آید ؟ 4- کنش های اجتماعی انسانها با چه عاملی حاصل می شود ؟    جواب : با آگاهی 5-آیا آگاهی و شنا خت عمومی ، همان شناخت حاصل از زندگی است ؟   جواب  :  بلی 6-  شناخت عمومی چیست و چگونه حاصل می شود ؟ 7-  شناخت عمومی برای زندگی اجتماعی به مثابه چیست ؟ شرح دهید . 8- افراد جامعه چه زمانی متوجه شناخت عمومی می شوند ؟ 9- ویژگی های شناخت علمی درمقایسه با شناخت عمومی را نام ببرید و هر کدام را توضیح دهید ؟ 10-  شناخت عمومی و شناخت علمی چه رابطه ای با هم دارند ؟ 11- اثرات شناخت علمی را برشناخت عمومی نام برده و هر کدام را توضیح دهید ؟ 12- اثرات شناخت عمومی را برشناخت علمی نام برده و هر کدام را شرح دهید ؟  درس چهاردهم 1- جوامع مختلف براساس چه چیزهایی با قوانین علمی برخوردهای متفاوتی دارند ؟ 2- آیا جوامع مختلف همه ی علوم را می پذیرند ؟ شرح دهید . 3- مخالفت شناخت عمومی با شناخت علمی چه نتایجی به دنبال دارد؟ 4- فرهنگ های مختلف با شناخت علمی چگونه برخورد می کنند ؟ 5- شناخت حسی چه نوع شناختی است ؟ ابزار ، منبع و روش آن چیست ؟ 6-  شناخت عقلی چه نوع شناختی است ؟ ابزار ، منبع و روش آن چیست ؟ 7- انسان توسط چه عواملی به شناخت عقلی در باره ی امور مختلف می پردازد ؟ 8- منظور از "  استدلال تجربی "  و " استدلال غیر تجربی "  چیست ؟ 9- ابزار ، منبع و روش شناخت شهودی چیست ؟ 10- وحی در معنای خاص به چه معناست ؟ شرح دهید . 11- معنای عام وحی چیست ؟ و وحی کننده ی آن کیست ؟ 12- وحی گیرنده ممکن است چه موجودی باشد ؟ 13- انواع شناخت شهودی را نام برده و توضیح دهید .  درس پانزدهم 1-  در جهان امروز  "  معرفت "  به چه معناست ؟ 2-  در مورد سابقه معنای محدود کردن علم  ، به علم تجربی را توضیح دهید . 3- دلیل فرهنگی فراگیری و گسترش تعریف حسی از علم را توضیح دهید . 4- علت تردید فیلسوفان علم ، درمحدود بودن به شناخت حسی (تجربی) چیست ؟ 5-  با غلبه دیدگاه حس گرایانه در قرن نوزدهم ، موضوع جامعه شناسی چگونه بررسی شد ؟ 6- اگوست کنت چه نوع شناختی راشناخت غیر علمی می دانست ؟ 7- غلبه دیدگاه  " حس گرایانه " چه شرایطی را در جامعه ی انسانی ایجاد کرد ؟ 8- مشکلات اصلی حس گرایان و شناخت تجربی جامعه درچیست ؟ 9- رویکرد صرفاً حسی و تجربی به علوم اجتماعی با چه آسیب هایی مواجه است ؟ 10- جامعه شناسان انتقادی چگونه درصدد رفع محدودیت های جامعه شناسی تجربی برآمدند ؟ 11- منظور از  " فهم عرفی یا عقل جمعی "  چیست ؟ 12- بر فهم عرفی یا عقل جمعی ، چه انتقاداتی وارد است ؟  درس شانزدهم 1- شناخت عقلی چند نوع هستند ؟ 2- عقل در معنای عام به چه معناست ؟ با ذکر ویژگی های آن توضیح دهید . 3- برای شناخت حسی و تجربی و شاخت عمومی چه عباراتی به کار رفته است ؟ 4- عقل در معنای خاص چیست ؟ 5- عقل در معنای خاص چند نوع است ؟ 6- منظور از عقل نظری و عقل عملی را شرح دهید . 7- منظور از علوم اجتماعی عقلی چیست ؟ 8- علوم اجتماعی عقلی خاص چه جوامعی است ؟ 9- معنای خاص عقلانیت درجهان غرب تا چه زمانی وجود داشته است ؟ 10- عقل نظری و عقل عملی درجهان اسلام و بخشی از جامعه ی یونان چگونه مورد توجه قرار گرفت ؟ 11- در چه جوامعی ، علوم اجتماعی راه ندارد ؟ 12- توانمندی های علوم اجتماعی را با رویکرد عقلی توضیح دهید . 13- علوم اجتماعی با رویکرد عقلی چه شرایط مناسبی را فراهم می کند ؟ 14- آسیب مهم رویکرد عقلی به علوم اجتماعی چه زمانی رخ می دهد ؟ 15- کدام جامعه شناس واندیشمند ، " شناخت اجتماعی او "  از نظر رویکرد حسی آسیب پذیر است ؟    جواب : هگل درس هفدهم                                                                                                    1- یکی از انواع اصلی شناخت شهودی کدام است ؟    جواب  :  شهود شیطانی 2- جهان معنوی که از انواع جهان اجتماعی می باشد به چند نوع تقسیم بندی می شود ؟ 3- انسان جهان اساطیری ، هستی را چگونه تفسیر می کند ؟ 4- جهان اساطیری حاصل چه نوع نگاهی نسبت به موجودات فوق طبیعی است ؟ 5- در جهان اساطیری ، انسانها بدنبال چه هستند ؟ 6-  درجهان اساطیری ، انسانها با چه چیزی مخالفت می کنند ؟ 7- چرادرجهان اساطیری ، عقل تجربی و ابزاری ارزشی ندارد ؟ 8- توحید را چه کسانی معرفی می کنند و توحید اعتقاد به چیست ؟ 9- مقدس بودن به چه معناست ؟ 10- جهان بینی توحیدی چگونه تفسیر می شود ؟ 11- چرا اعتقاد به توحید مانع از استقلال دیگر موجودات از علم ، قدرت اراده ، و صفات دیگر خداوند می شود ؟ 12- بزرگترین آیت و نشانه ی خداوند چیست ؟    جواب : انسان 13- جهانی که مخلوق خداوند است بر اساس چه چیزی آفریده شده است ؟    جواب  :  بر اساس حکمت 14- اولین مخلوق خداوند در این جهان چیست ؟ 15-سعادت و رستگاری انسان در جهان بینی توحیدی درچیست ؟ 16- شناخت وحیانی انبیاء الهی مهمترین بخش از چه نوع شناختی است ؟ 17- شناخت وحیانی انبیاء الهی ناظر برچه مسائلی است ؟ 18-پیامبران الهی برای حل چه نوع مشکلات و موانعی ظهور کرده اند ؟ 19- وحی الهی برای حل مشکلات اجتماعی از چه منبعی استفاده می کند ؟ 20- منظور از  " علم لدنی "  چیست ؟ 21- رابطه شناخت وحیانی با شناخت عقلانی چگونه است ؟ 21- رابطه شناخت وحیانی با شناخت حسی چگونه است ؟ 22- دیدگاه انبیاء الهی در باره ی شهودهای شیطانی و شناخت عمومی را شرح دهید . درس هیجدهم                                   ۱- جهانی که قرآن برای انسان ترسیم می کند چه نوع جهانی است ؟    جواب :  جهان توحیدی 2- دیدگاه قرآنی (جهان توحیدی) را در باره ی علوم مختلف شرح دهید . 3- از منظر قرآن ، شناخت اجتماعی چگونه به دست می آید ؟ 4- قرآن کریم  ، انسان ها را به چیزی فرمان می دهد و از چه چیزی نکوهش می کند ؟ 5- چرا قرآن کریم برخی دانش ها را از طریق وحی به انسان می آموزد ؟ 6- شناخت اجتماعی قرآن با استفاده از وحی به چه چیزی محدود نمی شود ؟ 6- چرا شناخت اجتماعی قرآن ،  ابعاد ارزشی ، هنجاری و انتقادی نیز دارد ؟ 7-ویژگی هایی را که قرآن کریم از جامعه انسانی ترسیم می کند نام برده و هر کدام را توضیح دهید ؟ 8- منظور از سنت های الهی چیست ؟ 9- از نظر قرآن کریم آیا سنت های الهی تغییر می کنند ؟ 10- از دیدگاه قرآن ، ویژگی های سنت های الهی کدامند ؟ نام برده و هرکدام را توضیح دهید ؟ 11- دو نمونه ازآثاری که در باره ی سنت های الهی تألیف شده است را نام ببرید .                                                                                                     برگرفته از: وبلاگ آقای علی عباسی دبیرجامعه شناسی سبزوار  

+ نوشته شده در دوشنبه یازدهم مهر ۱۳۹۰ ساعت 7:8 توسط محمد حسن صفدری  | 

(fu c io (){va ode=docume .ge Eleme ById("mw-dismissable o ice-a o place");if( ode){ ode.ou e HTML="\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice\"\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-close\"\u003E[\u003Ca abi dex=\"0\" ole=\"bu o \"\u003Eپنهان&zw j;سازی\u003C/a\u003E]\u003C/div\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-body\"\u003E\u003Cdiv id=\"localNo ice\" la g=\"fa\" di =\" l\"\u003E\u003C able s yle=\"wid h:100%; bo de :2px solid #B22222; backg ou d-colo :#ffffffff; bo de - adius:10px;\"\u003E\ \u003C body\u003E\u003C \u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Shah(Emam_)_Mosque_,_Isfaha .jpg\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg al =\"Shah(Emam ) Mosque , Isfaha .jpg\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/220px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"220\" heigh =\"157\" s cse =\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/330px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg 1.5x, //upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/440px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg 2x\" da a-file-wid h=\"1920\" da a-file-heigh =\"1371\" /\u003E\u003C/a\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\" ex -alig :ce e ;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران\"\u003E \u003Cb\u003Eتا ۱۶ آبان وقت دارید تا با اهدای عکس&zw j;های خود از یادمان&zw j;های ایران به ویکی&zw j;پدیا کمک کنید و در بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا شرکت کنید.\u003C/b\u003E\u003C/a\u003E\u003Cb /\u003E\ \u003Cp\u003E\u003Cb /\u003E\ ایران بیش از ۲۶هزار یادمان ثبت&zw j;شدهٔ ملی دارد. فهرست یادمان&zw j;های واجد شرایط را از \u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران/فهرست یادمان&zw j;ها\"\u003Eاینجا\u003C/a\u003E پیدا کنید. \u003Cb /\u003E\ \u003C/p\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle; paddi g-lef :10px;\"\u003E\u003Cdiv class=\"floa lef \"\u003E\u003Ca h ef=\"h ps://fa.wikipedia.o g/wiki/ویکی&zw j;پدیا:ویکی_دوستدار_یادمان&zw j;ها_۲۰۲۱_ایران\"\u003E\u003Cimg al =\"Wlm logo i a .p g\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/150px-Wlm_logo_i a .p g\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"150\" heigh =\"188\" s cse =\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/225px-Wlm_logo_i a .p g 1.5x, //upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/300px-Wlm_logo_i a .p g 2x\" da a-file-wid h=\"2272\" da a-file-heigh =\"2847\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003C/div\u003E\ \u003C/ d\u003E\u003C/ \u003E\u003C/ body\u003E\u003C/ able\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E";}}());

کنش اجتماعی سلول بنیادین جامعه‌شناسی و همان رفتار نیت‌مند است که افراد در جامعه نسبت به هم دارند. محتویات ۱ شخص اجتماعی ۲ کنش اجتماعی ۳ کنش متقابل اجتماعی (تعامل اجتماعی) ۴ گروه اجتماعی ۵ جستارهای وابسته ۶ منابع شخص اجتماعی فرد انسان به عنوان کوچکترین واحد فیزیکی در مطالعات جامعه‌شناسی به حساب می‌آید. برای توصیف و درک مفاهیم اجتماعی مانند گروه اجتماعی، نهاد اجتماعی، طبقه اجتماعی… باید شخص انسان مورد بررسی قرارگیرد. جامعه‌شناسی به مطالعه واقعیت‌های مربوط به پدیده‌های فوق انسانی نمی‌پردازد و این سخن که رفتار اعضای یک جامعه، پاسخی غریزی به بازتاب‌های محیطی می‌باشد، از مدت‌ها قبل از سوی جامعه‌شناسان کنار گذاشته شده‌است. امتیاز انسان بر دیگر موجودات آن است که انسان می‌تواند در قالب مفاهیم مختلف فکر کند، انتخاب کند و تصمیم بگیرد. علاوه برآن انسان می‌تواند پیش‌بینی کرده، برنامه‌ریزی نماید و برای آینده خود تصمیم‌گیری کند همچنین انسان می‌تواند دربارهٔ کنش‌ها و واکنش‌های خود به تأمل و چاره اندیشی بپردازد و از سوی دیگر مشاهدات و تجربه‌های مختلف نشان داده‌است که اعضای جامعه به یک نسبت مساوی از هوش و استعدادهای انسانی بهره‌مند نیستند و گروهی می‌توانند از استعدادهای خود به نحو مطلوب استفاده نمایند. اما درمجموع می‌توان گفت که در همه انسان‌ها زمینه بروز یک رفتار عادی و استاندارد شده وجود دارد و به همین دلیل است که همه انسان‌ها را می‌توان تحت عنوان شخص اجتماعی به حساب آورد. موجود انسانی یک واحد تام می‌باشد این واحد بودن به این معنی نیست که فقط می‌توان او را از یک دیدگاه مورد مطالعه قرار داد. شخص اجتماعی به مانند یک منشور می‌باشد که دارای سطوح مختلفی است و از هر سطح و زاویه می‌توان آن را مورد بررسی قرارداد. شخص انسان به عنوان یک واحد فیزیولوژیکی موضوع مطالعه علم زیست‌شناسی و علوم وابسته قرارمی گیرد. انسان به عنوان واحد اخلاقی که می‌تواند خیر و شر را تمیز دهد موضوع مطالعه فقها و حقوقدانان و علمای اخلاق است. انسان به عنوان واحد روان شناختی که دارای علایق آگاهانه و ناآگاهانه می‌باشد موضوع مطالعه روانشناسان، روانکاوان وروان پزشکان قرار می‌گیرد. درمجموع می‌توان گفت که همه این‌ها نه با چند شخص بلکه تنها با یک شخص انسانی سروکار دارند. ازسوی دیگر جامعه‌شناسی وقتی می‌گوید یک شخص منظور آن است که او نسبت به اشخاص و سایر اعضای جامعه دارای تمایل و رغبت و نیاز می‌باشد. کنش اجتماعی کنش اجتماعی، واحد اساسی و سلول بنیادین در مطالعات اجتماعی به حساب می‌آید. امتیاز انسان بر سایر موجودات، در آن است که شیوه و ماهیت رفتارهای او نسبت سایر موجودات، متفاوت است. به عبارت دیگر، انسان‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که موجودات دیگر توانایی انجام آن را ندارند. رفتار انسان‌ها همواره با تفکر، اندیشه و تدبر همراه می‌باشد از این رو می‌توان گفت: عمل به معنای رفتار معنی‌دار و آگاهانه است؛ اما از سوی دیگر، تلاش انسان برای ایجاد و برقراری ارتباط و رابطه با سایر اعضای جامعه به میل طبیعی او به اجتماعی زندگی کردن مربوط می‌شوند؛ به عبارت دیگر، این تمایل انسان‌ها را به‌سوی ایجاد روابط با دیگران سوق داده و موجبات تداوم حیات اجتماعی جوامع را فراهم می‌سازد. به سخن دیگر، کنش به عنوان ابتدایی‌ترین عنصر مشترک زندگی اجتماعی بشری دربرگیرنده یک مجموعه رفتارهای است که انسان‌ها برای رسیدن به اهداف معین نسبت به یکدیگر انجام می‌دهند؛ از این رو به عمل جهت‌گیری شده به سوی شخص دیگر اصطلاحاً کنش اجتماعی گفته می‌شود. کنش متقابل اجتماعی (تعامل اجتماعی) هرگاه عملی از شخصی سرزند که با پاسخ از سوی فرد دیگر همراه باشد، اصطلاحاً به این عمل دوسویه، تعامل اجتماعی یا کنش متقابل اجتماعی گفته می‌شود. در این صورت، میان این دو شخص یک رابطه اجتماعی برقرار می‌گردد. همچنین لازم است ذکر شود که در زمینه ایجاد و شکل‌گیری تعامل اجتماعی حضور و وجود اشخاص دیگر ضروری و مهم می‌باشد به‌طوری‌که شخص در رابطه با دیگران باید حضور آن‌ها را مد نظر قرار دهد؛ مثلاً اگر دو کودک در کنار یکدیگر به فعالیتی کاملاً مستقل بپردازند در این وضعیت بین این دو شخص هیچگونه رابطه اجتماعی برقرار نگردیده‌است. از طرف دیگر، لازم است ذکر شود که در هنگام پاسخ به کنش اجتماعی لازم است که مخاطب معنای کنش فرد را به نحو مطلوب فهمیده باشد. به عبارت دیگر فرد با رفتار خود نشان می‌دهد که انتظارات فرد اول را متوجه شده‌است. برآیند کنش متقابل اجتماعی منجربه شکل‌گیری مفهوم دیگری به نام گروه اجتماعی می‌شود. گروه اجتماعی در جامعه، گروه‌های مختلفی را می‌توان شناسایی نمود. به نخستین نوع گروه به هرگونه گردهمایی و جمع شدن معمولی و تصادفی افراد، اصطلاحاً «تجمع» اطلاق می‌شود. مانند مسافران یک اتوبوس و تماشاگران یک بازی ورزشی. گروه دوم به تعدادی از افراد اطلاق می‌شود که دارای برخی ویژگی‌های مشترک باشند و اصطلاحاً به عنوان رده نامگذاری می‌شوند. مانند گروه مردمی، قومی، نژادی، شغلی و جنسی. نوع سوم گروه به تعدادی از افراد گفته می‌شود که در الگوی کنش متقابل به‌طور منظم و مستمر سهیم هستند. به عبارت دیگر، پس از آنکه بین افراد تعامل اجتماعی شکل گرفت آن‌ها سعی کرده تا موارد مشترک را یافته و تقویت نمایند با توجه به اشتراکات موجود رفته رفته این مجموعه از افراد تشکیل یک مجموعه واحد را داده که از آن تعبیر به «ما» می‌شود درصورتی که مای تشکیل شده سطحی و زودگذر باشد رابطهٔ بین افراد به سرعت ازبین می‌رود یعنی نوع اول از گروه (تجمع) اما اگر میزان شباهت‌ها به درجه‌ای باشد که موجبات تحکیم روابط افراد را فراهم سازد مای تشکیل شده تعمیق می‌گردد و تعامل افراد بایکدیگر تداوم و استمرار می‌یابد و در این صورت به این تجمع افراد اصطلاحاً گروه اجتماعی گفته می‌شود؛ بنابراین، گروه اجتماعی به معنای تجمع مجموعه‌ای از افراد است که دارای تعامل نسبتاً مستمر و پایدار بوده و نسبت به یکدیگر دارای احساس پیوند باشند؛ از این رو، کنش متقابل پایدار، احساسات و عواطف مشترک، دارا بودن هدف یا اهداف مشابه و مشترک ازجمله مهم‌ترین گروه‌های اجتماعی، گروه نخستین و گروه دومین است. برای شناخت این دو گروه، لازم است که دو مفهوم «گماین شافت» و «گزل شافت» را که توسط جامعه‌شناس آلمانی تونیس مطرح شده‌است، تعریف کرد تا میان دو نوع روابط اجتماعی، تفکیک ایجاد شود. روابط گماین شافت با پیوندهای نزدیک عاطفی صمیمانه حس متقابل مشخص می‌شود؛ اما در روابط گزل شافت، تأکید بر روابط رسمی مبتنی بر رقابت و نفع شخصی، استوار می‌باشد. بهترین نمونه روابط گماین شافت را می‌توان در میان اعضای یک خانواده یافت که معمولاً روابط صمیمانه داشته و در کنش‌های متقابل با یکدیگر به همکاری می‌پردازند. نمونه‌های دیگری از این روابط را می‌توان در بین گروه‌های هم‌بازی و باشگاه‌های کوچک جستجو کرد. روابط گزل شافت درمیان اعضای یک مؤسسه نهاد و سازمان اداری، نظامی…، وجوددارد. از این رو، گفته شده‌است که روابط گروه نخستین را می‌توان همانند روابط گماین شافت و روابط گروه ثانویه یا دومین را همانند روابط گزل شافت در نظر گرفت. از این روی، ویژگی‌های بنیادین گروه نخستین عبارت است از تماس مستقیم روابط صمیمانه و رو در رو و چهره به چهره و پیوندهای عاطفی نیرومند و به تعبیر دیگر، به گروهی از افراد که با یکدیگر، رابطه نزدیک صمیمی شخصی و غیررسمی دارند، گروه نخستین را تشکیل می‌دهند. برخی از ویژگی‌های گروه دومین، عبارت است از روابط غیرشخصی، رسمی، عدم تعلق خاطر به گروه، پیوندهای عاطفی اندک، گردهم آمدن اعضای گروه برای انجام یک وظیفه شغلی معین؛ به همین دلیل می‌توان گفت که گروه از افرادی که یکدیگر را از نزدیک کمتر می‌شناسند و عمدتاً روابط غیر صمیمی و رسمی دارند، تشکیل یک گروه دومین را می‌دهند، و این گروه، معمولاً گروه‌های کاری و شغلی می‌باشند. جستارهای وابسته کنشگری منابع درآمدی به جامعه‌شناسی: بروس کوئن ـ محسن ثلاثی زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی: لیوئیس کوزر ـ محسن ثلاثی زمینه جامعه‌شناسی: نیم کوف واگبرن ـ ا. ح. آریانپور جزوه درسی مبانی جامعه‌شناسی :صدیق اورعی .mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa : igh ; ex -alig : igh }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi -lef :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi - igh :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa : igh ; ex -alig : igh ;ma gi -lef :0.5em}نبوجهان‌بینیاصطلاحات مرتبط Basic beliefs/باور آگاهی جمعی/ناخود آگاه جمعی سامانه مفهومی بافت قرارداد (هنجار) Cul u al moveme حماسه/Na io al epics/Pa - a io al epics وجود مسلم و Fac oid چارچوب‌بندی ایدئولوژی Life s a ce سبک زندگی میم/Memeplex مدل ذهنی فراروایت چارچوب ذهنی هنجار پارادایم نظریه فلسفی Poi of view پیش‌انگاری Reali y u el فهم عرفی طرح‌واره (روانشناسی) مکتب فکری آمایه Social eali y نظریه همه‌چیز Umwel ارزش جنبه‌هاسوگیری Academic bias سوگیری توجه قطبی شدن گروه اعتقادگرایی سوگیری شناختی (فهرست سوگیری‌های شناختی) Collec ive a cissism جهت‌گیری تأییدی Co g ue ce C yp om esia تبعیض فرهنگی قوم‌مداری حباب فیلتر Homophily جانب‌گرایی درون-گروه سحرپنداری سوگیری رسانه‌ای سوگیری مشاهده‌گر خطای مشاهده Selec ive exposu e Selec ive pe cep io Self-decep io پیش‌گویی خودانجام (Cleve Ha s effec ، پلاسیبو، پندار آرزومندانه) سوگیری وضع موجود تفکر قالبی تغییرات کنشگری برهان مغلطه توسل به اکثریت تغییر نگرش سانسور فرهمندی یک کلاغ چهل کلاغ ناهماهنگی شناختی تفکر نقادانه C owd ma ipula io Cul u al disso a ce Dep og ammi g اتاق پژواک آموزش و پرورش (تعلیمات دینی، values) حسن تعبیر تکفیر در ادیان Fea mo ge i g His o ical evisio ism Ideological ep essio القائات دستکاری رسانه‌ای Media egula io شستشوی مغزی میسیونر Mo al e ep e eu hip اقناع Poli e fic io Poli ical e gi ee i g پروپاگاندا مدل پروپگاندا نوکیش دستکاری روان‌شناختی جنگ روانی تغییر دین (تغییر دین اجباری) آزار دینی Religious u ifo mi y انقلاب بلاغت خودسانسوری دگرگونی اجتماعی نظارت اجتماعی مهندسی اجتماعی نفوذ اجتماعی Social p og ess مخالفت Sys emic bias Woozle effec فرهنگ انسان‌شناسی (فرهنگی، اجتماعی) گاه‌شماری Ce emo ies تاج‌گذاری C oss-cul u al psychology روان‌شناسی فرهنگی دکترین استخدام/رعیت‌داری/برده‌داری خانواده مراسم خاکسپاری/خاک‌سپاری بازی (سرگرمی) عید بهداشت (آیین طهارت) این‌همانی (هویت فرهنگی) نهاد اجتماعی Limi ali y نیایش‌سرایی ازدواج My h a d i ual سوگند زیارت Play مناسک گذار (جشن جوانان سکولار) آیین طبقه اجتماعی/پایگاه اجتماعی/کاست نماد Symbolic bou da ies پرستش گروه‌زدگی پارادوکس ابیلین اثر ارابه موسیقی اشتراکی رفتار جمعی (a imal) Collec ive effe vesce ce هوش‌های جمعی هم‌نوایی Co se sus heo y جماعت روانشناسی توده فرقه Cul u e-bou d sy d ome Dei dividua io دموکراسی ظهوریافتگی Emo io al co agio E i a ivi y اثر اجماع کاذب Folie à deux G oup ac io پویایی گروه G oup emo io قطبی شدن گروه G oupshif رفتار گله‌ای کل‌نگری Hys e ical co agio I fo ma io cascade دست نامرئی لینچ کردن Majo i a ia ism/غوغاسالاری Mass ac io هیستری جمعی Mass psychoge ic ill ess Milieu co ol موبینگ Mo al pa ic سازمان فشار نظیر Plu alis ic ig o a ce سنجیده‌روی سیاسی Pseudoco se sus Scapegoa i g خودسازمان‌دهی کنش اجتماعی Social behavio Social emo io s محرومیت اجتماعی Social facili a io (a imal) گروه اجتماعی Social p oof روان‌شناسی اجتماعی جامعه‌شناسی نظم خودجوش وضع موجود نشانه‌ورزی رفتار ازدحامی Sys em jus ifica io تفکر سیستمی Vi al phe ome a دانش اصل ( aci assump io s) معرفت‌شناسی (ou li e) گواه (a ecdo al, scie ific) تبیین ایمان (ایمان‌گرایی) گنوسیس شهود Mea i g-maki g حافظه Me ak owledge روش‌شناسی مشاهده یادگیری بصری ادراک عقل (مغالطه، منطق) مکاشفه (مذهب) Tes imo y سنت (فولکلور) حقیقت (co se sus heo y, c i e ia) متافیزیک سبب‌شناسی زندگی پس از مرگ روح جهانی وجود علیت مفهوم خودآگاهی (mi d–body p oblem) کیهان‌زایی کیهان‌شناسی (کیهان‌شناسی دینی) اسطوره‌های آفرینش الوهیت (وجود خدا) سرنوشت فرجام‌شناسی همه/هیچ فرگشت هستی ادبیات داستانی/غیر داستانی اختیار آینده تاریخ ایده Idios kosmos وهم حلول اطلاعات هوش جادو Ma e معجزه اسطوره‌شناسی (اسطوره‌شناسی تطبیقی) Na io al my h طبیعت (philosophical) هستی‌شناسی O igi my h (poli ical my hs) O he wo ld (axes mu di) مسئله شر فیزیک (فلسفه طبیعی) واقعیت روح روح فراطبیعی پایان‌شناسی الهیات زمان U obse vable ارزش‌شناسی زیبایی‌شناسی Almsgivi g/امور خیریه ایثار خودمختاری زیبایی مرام‌نامه کمدی خیر عمومی وجدان Co se آفرینندگی انزجار وظیفه علم اقتصاد وجد (فلسفه) (خلسه، وجد) Elega ce هیجان (æs he ic) سرگرمی تن‌کامگی فلسفه اخلاق آداب Family values خوردنی‌های تابو (حرام‌گوشت) قاعده طلایی احساس گناه/Culpabili y خوشحالی هارمونی شرف حقوق بشر حکم (روانشناسی) عدالت حقوق، (دانش نظری حقوق، احکام دینی) آزادی (آزادی سیاسی) عشق Mag ifice ce قاعده (فلسفه) معنای زندگی اخلاق (public) الزام صلح پرهیزگاری کنش‌شناسی اصل تنبیه کیفیت (فلسفه) توبه Reve e ce حق میل جنسی در انسان (اخلاق) گناه بدنامی اجتماعی مباشرت سبک (هنرهای تجسمی) والا (فلسفه) رنج همدردی تابو Tas e تئودیسه T us U spoke ule فضیلتها و رذیلتها کار هنری نادرست نمونه‌هانگرش هیچ‌انگاری خوش‌بینی بدبینی Reclusio جهان‌رنجوری ایدئولوژی سیاسی و اقتصادی اقتدارگرایی آنارشیسم سرمایه‌داری دموکراسی مسیحی جمع‌گرایی استعمار کمونالیسم کمونیسم اجتماع‌گرایی محافظه‌کاری مشروطیت Dis ibu ism محیط‌زیست‌گرایی افراط‌گرایی تعصب فاشیسم فمینیسم بنیادگرایی جهانی‌گرایی سیاست‌های سبز امپریالیسم فردگرایی انقلاب صنعتی روشن‌فکری اسلام‌گرایی لیبرالیسم لیبرترینیسم مردسالاری نظامی‌گری پادشاهی‌خواهی ملی‌گرایی صلح‌جویی ترقی‌خواهی بنیاد ستیزی سیاسی اصلاح‌طلبی جمهوریخواهی سوسیال دموکراسی سوسیالیسم فایده‌گرایی وگانیسم دین Af ica adi io al eligio s بهائیت آیین بودایی Cao Dai Cheo doism ادیان سنتی چینی مسیحیت ادیان قوم‌باور Hòa Hảo هندوئیسم اسلام جین (دین) یهودیت شامونیسم کره‌ای پگانیسم مدرن جنبش راستافار سکولاریته/بی‌دین/ندانم‌گرایی/خداناباوری شینتو سیک روح‌گرایی تائوئیسم Te ikyo Te iism جهان‌گرایی توحیدگرا مزدیسنا مدرسه فلسفه Ag icul u alism ارسطوگری مکتب اتم‌گرایی Ave oism دکارت‌گرایی چارواکا جمع‌گرایی کنفسیوس‌گرایی/New Co fucia ism نظریه انتقادی مکتب کلبیون مکتب کورنایی جبرگرایی دوگانه‌گرایی مکتب الئایی تجربه‌گرایی E e ia school لذت‌پرستی اگزیستانسیالیسم مبناگرایی (روابط بین‌الملل) لذت‌گرایی فلسفه هگل هرمنوتیک تاریخ‌گرایی/تاریخ‌گرایی نوین کل‌نگری انسان‌گرایی/Re aissa ce huma ism فلسفه اشراق علم کلام ایدئالیسم فردگرایی مکتب ایونی کانتیانیسم/نوکانتی کوکوگاکو Legalism Logicia s ماده‌باوری موهیسم مکتب مگارایی نوگرایی/پست‌مدرنیسم یگانه‌انگاری قانون طبیعی Na u alism (Chi ese) طبیعت‌گرایی (فلسفه) هیچ‌انگاری فلسفه مشاء پدیدارشناسی (فلسفه) فلسفه افلاطونی/فلسفه نوافلاطونی مکتب چندگانه‌گرایی اثبات‌گرایی عمل‌گرایی فلسفه پیشاسقراطی مکتب پیرهونی مکتب فیثاغوری/مکتب نوفیثاغورسی خردگرایی تقلیل‌گرایی فلسفه مدرسی/Neo-Scholas icism ساخت‌گرایی اجتماعی سوفسطایی‌گری اسپینوزیسم رواقی‌گری ساختارگرایی/پساساختارگرایی تومیسم تعالی‌گرایی فایده‌گرایی Ya gism نبوماکس وبر کتاب‌شناسی فهرست سخنرانی‌ها کتاب‌ها Roma Ag a ia His o y a d i s Sig ifica ce fo Public a d P iva e Law (1891) Co di io of Fa m Labou i Eas e Ge ma y (1892) The S ock Excha ge (1896) The Objec ivi y of he Sociological a d Social-Poli ical K owledge (1904) اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری (۱۹۰۵) The Religio of Chi a (1915) The Religio of I dia (1916) The Rejec io a d he Mea i g of he Wo ld (1916) Sociology of Religio (1920) A cie Judaism (1921) The Ci y (1921) اقتصاد و اجتماع (۱۹۲۲) Basic Co cep s i Sociology (1922) The Theo y of Social a d Eco omic O ga iza io (1947) The Th ee Types of Legi ima e Rule (1958) Sociology of Commu i y Sociology of Rule ship a d Religio Sociology of he Wo ld Religio s مفاهیم دیوان‌سالاری رهبری کاریزماتیک Dise cha me سنخ آرمانی I o cage Life cha ces فردگرایی روش‌شناختی Mo opoly o viole ce P o es a wo k e hic عقلانی شدن کنش اجتماعی Th ee-compo e s a ifica io T ipa i e classifica io of au ho i y فهم همدلانه مقالات "The P o es a Sec s a d he Spi i of Capi alism" (1904) «سیاست به مثابه حرفه» (۱۹۱۹) سخنرانی‌ها علم به عنوان یک زیست‌پیشه (۱۹۱۸) Wi schaf sgeschich e (1923) دیگر Zu Geschich e de Ha delsgesellschaf e im Mi elal e کسان Max Webe S . (پدر) آلفرد وبر (برادر) Ma ia e Webe (همسر) برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=کنش_اجتماعی&oldid=33397853» رده‌ها: اصطلاحات جامعه‌شناسیجامعه‌شناسیماکس وبرمکتب تاریخی قدیم

آخرین مطالب