دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ارزش را تعریف کنید

دانلود کنید

ارزش را تعریف کنید

(fu c io (){va ode=docume .ge Eleme ById("mw-dismissable o ice-a o place");if( ode){ ode.ou e HTML="\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice\"\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-close\"\u003E[\u003Ca abi dex=\"0\" ole=\"bu o \"\u003Eپنهان&zw j;سازی\u003C/a\u003E]\u003C/div\u003E\u003Cdiv class=\"mw-dismissable- o ice-body\"\u003E\u003Cdiv id=\"localNo ice\" la g=\"fa\" di =\" l\"\u003E\u003C able s yle=\"wid h:100%; bo de :2px solid #B22222; backg ou d-colo :#ffffffff; bo de - adius:10px;\"\u003E\ \u003C body\u003E\u003C \u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Shah(Emam_)_Mosque_,_Isfaha .jpg\" class=\"image\"\u003E\u003Cimg al =\"Shah(Emam ) Mosque , Isfaha .jpg\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/220px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"220\" heigh =\"157\" s cse =\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/330px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg 1.5x, //upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/5/5a/Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg/440px-Shah%28Emam_%29_Mosque_%2C_Isfaha .jpg 2x\" da a-file-wid h=\"1920\" da a-file-heigh =\"1371\" /\u003E\u003C/a\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\" ex -alig :ce e ;\"\u003E\u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران\"\u003E \u003Cb\u003Eتا ۱۶ آبان وقت دارید تا با اهدای عکس&zw j;های خود از یادمان&zw j;های ایران به ویکی&zw j;پدیا کمک کنید و در بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا شرکت کنید.\u003C/b\u003E\u003C/a\u003E\u003Cb /\u003E\ \u003Cp\u003E\u003Cb /\u003E\ ایران بیش از ۲۶هزار یادمان ثبت&zw j;شدهٔ ملی دارد. فهرست یادمان&zw j;های واجد شرایط را از \u003Ca h ef=\"/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7\" i le=\"ویکی&zw j;پدیا:ویکی دوستدار یادمان&zw j;ها ۲۰۲۱ ایران/فهرست یادمان&zw j;ها\"\u003Eاینجا\u003C/a\u003E پیدا کنید. \u003Cb /\u003E\ \u003C/p\u003E\ \u003C/ d\u003E\ \u003C d s yle=\"wid h:40px; heigh :40px; ex -alig :ce e ; ve ical-alig :middle; paddi g-lef :10px;\"\u003E\u003Cdiv class=\"floa lef \"\u003E\u003Ca h ef=\"h ps://fa.wikipedia.o g/wiki/ویکی&zw j;پدیا:ویکی_دوستدار_یادمان&zw j;ها_۲۰۲۱_ایران\"\u003E\u003Cimg al =\"Wlm logo i a .p g\" s c=\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/150px-Wlm_logo_i a .p g\" decodi g=\"asy c\" wid h=\"150\" heigh =\"188\" s cse =\"//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/225px-Wlm_logo_i a .p g 1.5x, //upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/a8/Wlm_logo_i a .p g/300px-Wlm_logo_i a .p g 2x\" da a-file-wid h=\"2272\" da a-file-heigh =\"2847\" /\u003E\u003C/a\u003E\u003C/div\u003E\ \u003C/ d\u003E\u003C/ \u003E\u003C/ body\u003E\u003C/ able\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E\u003C/div\u003E";}}());

ارزش (به انگلیسی: Value) در اصطلاح جامعه‌شناسی، باورهایی است که افراد یا گروه‌های انسانی در مورد چیزهای مطلوب و مناسب دارند. ارزش‌های گوناگون، نمایانگر جنبه‌های اساسی تنوع در فرهنگ انسانی است. ارزش‌ها معمولاً از عادت و هنجار، سرچشمه می‌گیرند. به‌طور کلی به اموری که برای اعضای گروه اهمیت دارند و آرمان مشترک اعضاء گروه تلقی می‌شوند، ارزش می‌گویند. ارزش‌های یک جامعه معمولاً از هنجارهای آن دفاع می‌نمایند و اجازه بروز و ظهور هنجارهای غیرمطلوب را نمی‌دهند. ارزش به صورتی دوگانه در واقعیت وجود دارد: نخست به منزله آرمانی متجلی می‌شود که خواستار پیوستگی است و دعوت به احترام می‌کند. دوم در اشیاء یا رفتارهایی جلوه گر می‌شود که آن را به شیوه‌ای عینی یا دقیقاً به شیوه سمبلیک (نمادین) بیان می‌کند. محتویات ۱ تعریف ارزش از دیدگاه آلبر کرامی ۲ ارزش‌ها و قضاوت‌های ارزشی ۳ ارزش در واژه‌نامه‌ها ۳.۱ فرهنگ فارسی معین ۳.۲ لغت‌نامهٔ دهخدا ۴ منابع تعریف ارزش از دیدگاه آلبر کرامی آلبر کرامی در تعریف واژهٔ ارزش در کتاب فرهنگ جامعه‌شناسی آورده‌است: «در جامعه‌شناسی پارسونی، نظم اجتماعی بستگی به وجود ارزش‌های عام و مشترکی دارد که مشروع و تعهدآور به حساب می‌آیند و به منزلهٔ معیارهایی هستند که نهایت اعمال به وسیلهٔ آن‌ها گزیده می‌شود. پیوند دستگاه‌های اجتماعی و شخصی با جذب ارزش‌ها از طریق فرا کرد جامعه‌پذیری تحقق می‌یابد.» ارزش‌ها و قضاوت‌های ارزشی دورکیم تمایزی بین قضاوت‌های واقعی و قضاوت‌های ارزشی قائل می‌شود. قضاوت‌های واقعی خود را محدود به توصیف پدیده‌ای معین یا روابط معین بین پدیده‌ای معینی می‌نمایند و بنابراین قضاوت‌هایی هستند که می‌گویند واقعیت چیست و چگونه است. من، زمانی که می‌گویم حوادث به این شیوه اتفاق افتاده‌اند و نتیجه این مجموعه عوامل هستند، به قضاوت واقعی پرداخته‌ام. بر عکس قضاوت‌های ارزشی به کیفیت اشیا یا قیمتی که می‌پردازند بدان نسبت می‌دهند. هرگاه من بگویم حوادث خوشایندی صورت می‌گیرد چون سبب پیشرفت مذهب یا بی‌مذهبی می شوند به قضاوت ارزشی پرداخته‌ام. ارزش در واژه‌نامه‌ها فرهنگ فارسی معین (اَ زِ) (حامص ) ۱ - بها، ارز، قیمت. ۲ - قدر، شایستگی. لغت‌نامهٔ دهخدا ارزش . [اَ زِ] (اِمص، اِ) اسم مصدر از ارزیدن. عمل ارزیدن. || قیمت. بها. (آنندراج). ارز. ارج. آمرغ. || قدر. || برازندگی. شایستگی. زیبندگی. قابلیت. استحقاق. || اعتبار یک سند یا متاع. پولی که در سند نوشته شده. منابع فرامرز رفیع پور (۱۳۷۷)، آناتومی جامعه یا سنة الله: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی، تهران: انتشارات کاوه.mw-pa se -ou pu ci e.ci a io {fo -s yle:i he i }.mw-pa se -ou pu q{quo es:"\"""\"""'""'"}.mw-pa se -ou pu code.cs1-code{colo :i he i ;backg ou d:i he i ;bo de :i he i ;paddi g:i he i }.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-f ee a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/6/65/Lock-g ee .svg/9px-Lock-g ee .svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu .cs1-lock- egis a io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/d/d6/Lock-g ay-al -2.svg/9px-Lock-g ay-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-lock-subsc ip io a{backg ou d:u l("//upload.wikimedia.o g/wikipedia/commo s/ humb/a/aa/Lock- ed-al -2.svg/9px-Lock- ed-al -2.svg.p g") o- epea ;backg ou d-posi io : igh .1em ce e ;paddi g- igh :1em;paddi g-lef :0}.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-f ee a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-subsc ip io a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock-limi ed a,.mw-pa se -ou pu div[di =l ] .cs1-lock- egis a io a{backg ou d-posi io :lef .1em ce e ;paddi g-lef :1em;paddi g- igh :0}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io {colo :#555}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io spa ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io spa {bo de -bo om:1px do ed;cu so :help}.mw-pa se -ou pu .cs1-hidde -e o {display: o e;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-visible-e o {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu .cs1-subsc ip io ,.mw-pa se -ou pu .cs1- egis a io ,.mw-pa se -ou pu .cs1-fo ma {fo -size:95%}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -lef ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl-lef {paddi g-lef :0.2em}.mw-pa se -ou pu .cs1-ke - igh ,.mw-pa se -ou pu .cs1-ke -wl- igh {paddi g- igh :0.2em} گی روشه (۱۳۸۷)، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی عمومی جلد اول (کنش اجتماعی)، ترجمهٔ هما زنجانی زاده، سمت، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۵۳۰-۲۶۳-۲ آنتونی گیدنز (۱۳۷۶)، جامعه‌شناسی، ترجمهٔ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، ص. ۲۳۸ داده‌های کتابخانه‌ای عمومی برگه‌دان مستند فراگیر (آلمان) کتابخانه‌های ملی ایالات متحده آمریکا ژاپن دیگر مایکروسافت آکادمیک 2 3 .mw-pa se -ou pu . avba {display:i li e;fo -size:88%;fo -weigh : o mal}.mw-pa se -ou pu . avba -collapse{floa : igh ; ex -alig : igh }.mw-pa se -ou pu . avba -box ex {wo d-spaci g:0}.mw-pa se -ou pu . avba ul{display:i li e-block;whi e-space: ow ap;li e-heigh :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::befo e{ma gi -lef :-0.125em;co e :"[ "}.mw-pa se -ou pu . avba -b acke s::af e {ma gi - igh :-0.125em;co e :" ]"}.mw-pa se -ou pu . avba li{wo d-spaci g:-0.125em}.mw-pa se -ou pu . avba -mi i abb {fo -va ia :small-caps;bo de -bo om: o e; ex -deco a io : o e;cu so :i he i }.mw-pa se -ou pu . avba -c -full{fo -size:114%;ma gi :0 7em}.mw-pa se -ou pu . avba -c -mi i{fo -size:114%;ma gi :0 4em}.mw-pa se -ou pu .i fobox . avba {fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox . avba {display:block;fo -size:100%}.mw-pa se -ou pu . avbox- i le . avba {floa : igh ; ex -alig : igh ;ma gi -lef :0.5em}نبوفلسفه اخلاقنظریه‌ها کازویستری پیامدگرایی اخلاق وظیفه‌گرا اخلاق کانتی اخلاق مراقبت اگزیستانسیالیسم فرااخلاق خاص‌گرایی اخلاقی اخلاق عمل‌گرا اخلاق نقش اخلاق فضیلت مفاهیم خودمختاری ارزش‌شناسی باور وجدان رضایت مساوات‌خواهی مراقبت اختیار نیک و بد (خیر و شر) خوشحالی آرمان‌گرایی عدالت اخلاق هنجار آزادی سیاسی اصلs رنج نیک‌داری همدردی اعتماد ارزش فضیلت نادرست فهرست کامل... فیلسوف‌ها لائوتسه آرشیت دانا افلاطون ارسطو دیوژن کلبی Valluva سیسرون کنفوسیوس آگوستین منسیوس موزی شونزی توماس آکویناس باروخ اسپینوزا دیوید هیوم ایمانوئل کانت گئورگ ویلهلم فریدریش هگل آرتور شوپنهاور جرمی بنتام جان استوارت میل سورن کی‌یرکگور هنری سیجویک فریدریش نیچه جرج ادوارد مور کارل بارت پل تیلیش دیتریش بنهوفر فیلیپا فوت جان رالز جان دیویی برنارد ویلیامز جی. ال. مکی الیزابت انسکوم ویلیام فرانکنا السدیر مک‌اینتایر ریچارد مروین هیر پیتر سینگر درک پارفیت تامس نیگل رابرت مریهو آدامز چارلز تیلور (فیلسوف) Joxe Azu me di کریستین کورسگارد مارتا نوسبوم بیشتر... اخلاق کاربردی اخلاق زیستی اخلاق تجارت اخلاق گفتمان اخلاق زیست‌محیطی اخلاق حقوقی اخلاق پزشکی اخلاق پرستاری اخلاق حرفه‌ای اخلاق جنسی اخلاق گوشت‌خواری اخلاق تکنولوژی جستارهای مرتبط اخلاق مسیحی اخلاق توصیفی اخلاق در دین اخلاقیات فرگشتی اخلاق فمینیستی تاریخ اخلاق ایدئولوژی اخلاق اسلامی اخلاق یهودی اخلاق هنجاری فلسفه حقوق فلسفه سیاسی فلسفه اجتماعی رده:فلسفه اخلاق نبوجهان‌بینیاصطلاحات مرتبط Basic beliefs/باور آگاهی جمعی/ناخود آگاه جمعی سامانه مفهومی بافت قرارداد (هنجار) Cul u al moveme حماسه/Na io al epics/Pa - a io al epics وجود مسلم و Fac oid چارچوب‌بندی ایدئولوژی Life s a ce سبک زندگی میم/Memeplex مدل ذهنی فراروایت چارچوب ذهنی هنجار پارادایم نظریه فلسفی Poi of view پیش‌انگاری Reali y u el فهم عرفی طرح‌واره (روانشناسی) مکتب فکری آمایه Social eali y نظریه همه‌چیز Umwel ارزش جنبه‌هاسوگیری Academic bias سوگیری توجه قطبی شدن گروه اعتقادگرایی سوگیری شناختی (فهرست سوگیری‌های شناختی) Collec ive a cissism جهت‌گیری تأییدی Co g ue ce C yp om esia تبعیض فرهنگی قوم‌مداری حباب فیلتر Homophily جانب‌گرایی درون-گروه سحرپنداری سوگیری رسانه‌ای سوگیری مشاهده‌گر خطای مشاهده Selec ive exposu e Selec ive pe cep io Self-decep io پیش‌گویی خودانجام (Cleve Ha s effec ، پلاسیبو، پندار آرزومندانه) سوگیری وضع موجود تفکر قالبی تغییرات کنشگری برهان مغلطه توسل به اکثریت تغییر نگرش سانسور فرهمندی یک کلاغ چهل کلاغ ناهماهنگی شناختی تفکر نقادانه C owd ma ipula io Cul u al disso a ce Dep og ammi g اتاق پژواک آموزش و پرورش (تعلیمات دینی، values) حسن تعبیر تکفیر در ادیان Fea mo ge i g His o ical evisio ism Ideological ep essio القائات دستکاری رسانه‌ای Media egula io شستشوی مغزی میسیونر Mo al e ep e eu hip اقناع Poli e fic io Poli ical e gi ee i g پروپاگاندا مدل پروپگاندا نوکیش دستکاری روان‌شناختی جنگ روانی تغییر دین (تغییر دین اجباری) آزار دینی Religious u ifo mi y انقلاب بلاغت خودسانسوری دگرگونی اجتماعی نظارت اجتماعی مهندسی اجتماعی نفوذ اجتماعی Social p og ess مخالفت Sys emic bias Woozle effec فرهنگ انسان‌شناسی (فرهنگی، اجتماعی) گاه‌شماری Ce emo ies تاج‌گذاری C oss-cul u al psychology روان‌شناسی فرهنگی دکترین استخدام/رعیت‌داری/برده‌داری خانواده مراسم خاکسپاری/خاک‌سپاری بازی (سرگرمی) عید بهداشت (آیین طهارت) این‌همانی (هویت فرهنگی) نهاد اجتماعی Limi ali y نیایش‌سرایی ازدواج My h a d i ual سوگند زیارت Play مناسک گذار (جشن جوانان سکولار) آیین طبقه اجتماعی/پایگاه اجتماعی/کاست نماد Symbolic bou da ies پرستش گروه‌زدگی پارادوکس ابیلین اثر ارابه موسیقی اشتراکی رفتار جمعی (a imal) Collec ive effe vesce ce هوش‌های جمعی هم‌نوایی Co se sus heo y جماعت روانشناسی توده فرقه Cul u e-bou d sy d ome Dei dividua io دموکراسی ظهوریافتگی Emo io al co agio E i a ivi y اثر اجماع کاذب Folie à deux G oup ac io پویایی گروه G oup emo io قطبی شدن گروه G oupshif رفتار گله‌ای کل‌نگری Hys e ical co agio I fo ma io cascade دست نامرئی لینچ کردن Majo i a ia ism/غوغاسالاری Mass ac io هیستری جمعی Mass psychoge ic ill ess Milieu co ol موبینگ Mo al pa ic سازمان فشار نظیر Plu alis ic ig o a ce سنجیده‌روی سیاسی Pseudoco se sus Scapegoa i g خودسازمان‌دهی کنش اجتماعی Social behavio Social emo io s محرومیت اجتماعی Social facili a io (a imal) گروه اجتماعی Social p oof روان‌شناسی اجتماعی جامعه‌شناسی نظم خودجوش وضع موجود نشانه‌ورزی رفتار ازدحامی Sys em jus ifica io تفکر سیستمی Vi al phe ome a دانش اصل ( aci assump io s) معرفت‌شناسی (ou li e) گواه (a ecdo al, scie ific) تبیین ایمان (ایمان‌گرایی) گنوسیس شهود Mea i g-maki g حافظه Me ak owledge روش‌شناسی مشاهده یادگیری بصری ادراک عقل (مغالطه، منطق) مکاشفه (مذهب) Tes imo y سنت (فولکلور) حقیقت (co se sus heo y, c i e ia) متافیزیک سبب‌شناسی زندگی پس از مرگ روح جهانی وجود علیت مفهوم خودآگاهی (mi d–body p oblem) کیهان‌زایی کیهان‌شناسی (کیهان‌شناسی دینی) اسطوره‌های آفرینش الوهیت (وجود خدا) سرنوشت فرجام‌شناسی همه/هیچ فرگشت هستی ادبیات داستانی/غیر داستانی اختیار آینده تاریخ ایده Idios kosmos وهم حلول اطلاعات هوش جادو Ma e معجزه اسطوره‌شناسی (اسطوره‌شناسی تطبیقی) Na io al my h طبیعت (philosophical) هستی‌شناسی O igi my h (poli ical my hs) O he wo ld (axes mu di) مسئله شر فیزیک (فلسفه طبیعی) واقعیت روح روح فراطبیعی پایان‌شناسی الهیات زمان U obse vable ارزش‌شناسی زیبایی‌شناسی Almsgivi g/امور خیریه ایثار خودمختاری زیبایی مرام‌نامه کمدی خیر عمومی وجدان Co se آفرینندگی انزجار وظیفه علم اقتصاد وجد (فلسفه) (خلسه، وجد) Elega ce هیجان (æs he ic) سرگرمی تن‌کامگی فلسفه اخلاق آداب Family values خوردنی‌های تابو (حرام‌گوشت) قاعده طلایی احساس گناه/Culpabili y خوشحالی هارمونی شرف حقوق بشر حکم (روانشناسی) عدالت حقوق، (دانش نظری حقوق، احکام دینی) آزادی (آزادی سیاسی) عشق Mag ifice ce قاعده (فلسفه) معنای زندگی اخلاق (public) الزام صلح پرهیزگاری کنش‌شناسی اصل تنبیه کیفیت (فلسفه) توبه Reve e ce حق میل جنسی در انسان (اخلاق) گناه بدنامی اجتماعی مباشرت سبک (هنرهای تجسمی) والا (فلسفه) رنج همدردی تابو Tas e تئودیسه T us U spoke ule فضیلتها و رذیلتها کار هنری نادرست نمونه‌هانگرش هیچ‌انگاری خوش‌بینی بدبینی Reclusio جهان‌رنجوری ایدئولوژی سیاسی و اقتصادی اقتدارگرایی آنارشیسم سرمایه‌داری دموکراسی مسیحی جمع‌گرایی استعمار کمونالیسم کمونیسم اجتماع‌گرایی محافظه‌کاری مشروطیت Dis ibu ism محیط‌زیست‌گرایی افراط‌گرایی تعصب فاشیسم فمینیسم بنیادگرایی جهانی‌گرایی سیاست‌های سبز امپریالیسم فردگرایی انقلاب صنعتی روشن‌فکری اسلام‌گرایی لیبرالیسم لیبرترینیسم مردسالاری نظامی‌گری پادشاهی‌خواهی ملی‌گرایی صلح‌جویی ترقی‌خواهی بنیاد ستیزی سیاسی اصلاح‌طلبی جمهوریخواهی سوسیال دموکراسی سوسیالیسم فایده‌گرایی وگانیسم دین Af ica adi io al eligio s بهائیت آیین بودایی Cao Dai Cheo doism ادیان سنتی چینی مسیحیت ادیان قوم‌باور Hòa Hảo هندوئیسم اسلام جین (دین) یهودیت شامونیسم کره‌ای پگانیسم مدرن جنبش راستافار سکولاریته/بی‌دین/ندانم‌گرایی/خداناباوری شینتو سیک روح‌گرایی تائوئیسم Te ikyo Te iism جهان‌گرایی توحیدگرا مزدیسنا مدرسه فلسفه Ag icul u alism ارسطوگری مکتب اتم‌گرایی Ave oism دکارت‌گرایی چارواکا جمع‌گرایی کنفسیوس‌گرایی/New Co fucia ism نظریه انتقادی مکتب کلبیون مکتب کورنایی جبرگرایی دوگانه‌گرایی مکتب الئایی تجربه‌گرایی E e ia school لذت‌پرستی اگزیستانسیالیسم مبناگرایی (روابط بین‌الملل) لذت‌گرایی فلسفه هگل هرمنوتیک تاریخ‌گرایی/تاریخ‌گرایی نوین کل‌نگری انسان‌گرایی/Re aissa ce huma ism فلسفه اشراق علم کلام ایدئالیسم فردگرایی مکتب ایونی کانتیانیسم/نوکانتی کوکوگاکو Legalism Logicia s ماده‌باوری موهیسم مکتب مگارایی نوگرایی/پست‌مدرنیسم یگانه‌انگاری قانون طبیعی Na u alism (Chi ese) طبیعت‌گرایی (فلسفه) هیچ‌انگاری فلسفه مشاء پدیدارشناسی (فلسفه) فلسفه افلاطونی/فلسفه نوافلاطونی مکتب چندگانه‌گرایی اثبات‌گرایی عمل‌گرایی فلسفه پیشاسقراطی مکتب پیرهونی مکتب فیثاغوری/مکتب نوفیثاغورسی خردگرایی تقلیل‌گرایی فلسفه مدرسی/Neo-Scholas icism ساخت‌گرایی اجتماعی سوفسطایی‌گری اسپینوزیسم رواقی‌گری ساختارگرایی/پساساختارگرایی تومیسم تعالی‌گرایی فایده‌گرایی Ya gism برگرفته از «h ps://fa.wikipedia.o g/w/i dex.php? i le=ارزش&oldid=33329796» رده‌ها: ارزشاصطلاحات جامعه‌شناسیفلسفه اجتماعیفلسفه زندگیمنشور اخلاقیانگیزهسامانه‌های اجتماعیرده‌های پنهان: مقاله‌های دارای واژگان به زبان انگلیسی با ارجاع صریحمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های GNDمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های LCCNمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های NDLمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های MAمقاله‌های ویکی‌پدیا همراه شناسه‌های چندگانه

ارزش چیست؟ | تعریف ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کارها

✔ ارزش آفرینی     ✔ تمرین و مشارکت در بحث     ✔ مختص کاربر ویژه    

  ۱,۳۲۴دیدگاهگروه متمم جولای 21, 2019

اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس کد درس: ۳۷۶۳ از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس: بتوانند ارزش را تعریف کرده و میان ارزش اخلاقی، ارزش اقتصادی و ارزش استراتژیک تمایز قائل شوند. بتوانند تفاوت بین ارزش و قیمت را در اقتصاد شرح دهند. پس از درک مفهوم ارزش، بتوانند کسب و کارها و محصولات مختلف را از این منظر تحلیل کنند و ببینند که تا چه حد، ارزش آفرین محسوب می‌شوند. فشار ذهنی هنگام مطالعهنیاز به مشارکت شماکسب و کارزندگی اهمیت بحث ارزش و خلق ارزش در مدیریت کسب و کار آن‌قدر زیاد است که ما دوره MBA متمم را با مجموعه درس‌های ارزش و ارزش آفرینی آغاز کرده‌ایم. بنابراین طبیعی است انتظار داشته باشید که یک درس را اختصاصاً برای پرداختن به مفهوم ارزش در نظر بگیریم. شاید این درس کمی جدی یا حتی خسته‌کننده باشد، اما مقدمه‌ای بسیار حیاتی برای درس‌های بعدی ماست و مهم است که آن را با دقت و جدیت مطالعه کنید. پیش از این‌که بحث ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کار را باز کنیم، باید تأکید کنیم که تعریف ارزش در استراتژی، بازاریابی، کارآفرینی و مدل کسب و کار  با آن‌چه در گفتگوهای روزمره درباره‌ی ارزش‌های اخلاقی و سلسله مراتب ارزش‌ها می‌گوییم و می‌شنویم، تفاوت دارد. در این درس به موضوعات می‌پردازیم: واژه ارزش و معنای لغوی آن تعریف ارزش‌های اخلاقی ارزش به‌کارگیری یا کارآمدی محصول ارزش مبادله‌ای (قیمت) تعریف ارزش استراتژیک تعریف ارزش افزوده (ارزش با نگاه اقتصادی) توضیح مفهوم خلق ارزش در ادبیات مدیریت و کسب و کار معنی لغوی ارزش واژه‌ی ارزش (Value) با همه‌ی تنوعی که در کاربردهایش وجود دارد، یک مفهوم پایه را همه‌جا در دل خود دارد و آن ارزیدن و ارزشمند بودن است. وقتی می‌گوییم «صداقت برای من یک ارزش است»، منظورمان این است که «آن‌قدر برایم می‌ارزد که حاضرم چیزهای دیگری را به خاطر حفظ آن از دست بدهم.» در اقتصاد هم وقتی می‌گوییم «ارزش این کالا، یک میلیون تومان است» یعنی «می‌ارزد برای به دست آوردن آن، یک میلیون تومان هزینه کنی.» اما این بحث ارزیدن و ارزش داشتن به همین سادگی نیست و جزئیات و ظرافت‌های فراوانی دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم. تعریف ارزش اخلاقی (Mo al/E hical Values) ارزش های اخلاقی اصول و قوانینی هستند که مبنا و چارچوب تصمیم‌گیری‌های ما را شکل می‌دهند. وقتی در وضعیتی قرار بگیرید که مجبور باشید از میان چند گزینه، یکی را انتخاب کنید، ابتدا گزینه‌هایی را که با ارزش‌های شما سازگار نیست کنار می‌گذارید و سپس، از میان آن‌چه باقی‌مانده، بهترین گزینه را انتخاب می‌کنید. البته همیشه کار و زندگی ما به همین خوبی و سادگی پیش نمی‌رود: برای همه‌ی ما پیش آمده که در یک تصمیم‌گیری، هر یک از گزینه‌های پیش رو، به نوعی با یکی از ارزش‌های ما در تضاد و تعارض است. اما چون در موارد بسیاری ناگزیریم که در انتها یک گزینه را انتخاب کنیم، چاره‌ای نداریم جز این‌که ارزش‌های خود را با یکدیگر مقایسه کنیم و گزینه‌ای را انتخاب کنیم که کمترین آسیب را به ارزش‌هایمان می‌زند. مثلاً: صداقت ارزش مهم‌تری است یا حفظ امنیت خانواده؟ امنیت شغلی مهم‌تر است یا فاصله گرفتن از کسانی که فساد اقتصادی دارند؟ ماندن در کشور مهم‌تر است یا زندگی با ابهام کمتر؟ بسیاری از افراد، ارزش‌ها را موضوعی فردی می‌دانند. اما اگر تفکر سیستمی را به خوبی آموخته باشید، می‌دانید که آن‌چه بسیاری از ما به عنوان ارزش‌های مطلوب اخلاقی (فضیلت‌های اخلاقی) می‌شناسیم، به بقاء و دوام جامعه هم کمک می‌کنند. از آن‌جا که ما در درس سلسله مراتب ارزش‌ها به این موضوع پرداخته‌ایم،‌در این درس از کنار آن عبور می‌کنیم و فقط به‌خاطر می‌سپاریم که ارزش اخلاقی با ارزش اقتصادی و استراتژیک تفاوت دارد و این مفاهیم صرفاً در واژه با هم مشترک هستند. ارزش به‌کارگیری یا کارآمدی (Use Value) ارزش به‌کارگیری یکی دیگر از انواع ارزش است که همه‌ی ما در گفتگو‌های روزمره آن را به‌کار می‌بریم. در این‌جا سوال کلیدی این است که یک محصول چقدر به کار شما می‌‌آید و برای شما استفاده دارد. واضح است که Use Value تا حد زیادی ذهنی و نسبی است و هر کس، ارزیابی متفاوتی از آن دارد. مثلاً ممکن است کسی کیف یا کفش خود را از یک برند بسیار گران‌قیمت بخرد و معتقد باشد که برای او می‌ارزد. این ارزیدن می‌تواند به خاطر لذتی باشد که از داشتن آن محصول می‌برد یا سطحی از کیفیت و طراحی که معتقد است فقط در آن برند وجود دارد و یا این‌که می‌خواهد با آن کیف یا کفش، به همکارانش فخر بفروشد. به هر حال، همه‌ی این‌ها از جنس ارزش به‌کارگیری یا Use Value هستند. Use Value با قیمت بی‌ارتباط نیست؛ اما الزاماً هم از آن تأثیر نمی‌پذیرد (فاکتورهای بسیاری باید در کنار Use Value قرار بگیرند تا در نهایت بتوان قیمت را تعیین کرد). ارزش مبادله‌ای (Excha ge Value) ارزش مبادله‌ای همان چیزی است که ما معمولاً به عنوان قیمت می‌شناسیم و به آن اشاره می‌کنیم. وقتی برای یک محصول، مبلغ مشخصی می‌پردازیم یا این‌که آن را با محصولی دیگر تهاتر می‌کنیم، ارزش مبادله‌ای آن مشخص می‌شود. ارزش مبادله‌ای فقط تابع ارزش به‌کارگیری نیست؛ بلکه فاکتورهای رقابتی بازار هم روی آن تأثیر می‌گذارند. مثلاً افزایش عرضه یا کاهش تقاضا، می‌تواند روی ارزش مبادله‌ای بسیاری از محصولات (نه همه‌ی آن‌ها) تأثیر بگذارد. ارزش استراتژیک (S a egic Value) ارزش استراتژیک موضوعی است که معمولاً باعث اختلاف‌نظر میان استراتژیست‌ها و حسابداران می‌شود. هر چیزی که ارزش مبادله‌ای و قیمت بالایی دارد، الزاماً ارزش استراتژیک بالایی ندارد. فرض کنید یک شرکت پنج محصول مختلف تولید می‌کند که چهار مورد از آن‌ محصول‌ها دارای ریشه‌ی مشترک هستند و یکی، کاملاً متفاوت مستقل از آن‌هاست. اتفاقاً ممکن است حاشیه‌ی سود این محصول پنجم از هر چهار محصول دیگر هم بالاتر باشد و طبیعتاً واحد حسابداری، چنین محصولی را مطلوب و مؤثر می‌بیند. در این میان، مدیری که نگاه استراتژیک دارد و به توسعه کسب و کار فکر می‌کند، تصمیم می‌گیرد محصول پنجم را به کلی متوقف کرده و روی توسعه‌ی بازار چهار محصول دیگر (= عرضه‌ی آن محصولات در بازارهای جدید) متمرکز شود. تمرکز چیزی نیست که مستقیماً در صورت‌های مالی منعکس شود و توسعه‌ی بازار هم احتمالاً در کوتاه‌مدت به سود تبدیل نمی‌شود. پس حذف این محصول، بخشی از سود شرکت را حذف کرده؛ اما هم‌زمان ارزش استراتژیک ایجاد می‌کند. بعداً در درس تفکر استراتژیک با دیدگاه مبتنی بر منابع آشنا می‌شویم و مفهوم مزیت رقابتی پایدار را هم می‌آموزیم. آن‌جا خواهیم دید که: «هر منبع و داشته‌ای، الزاماً ارزش استراتژیک ندارد و چه بسا، نداشتن‌ و کنارگذاشتن آن، مفیدتر از حفظش باشد.» ارزش افزوده (Added Value) ما آن‌قدر اصطلاح مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را شنیده‌ایم که بار معنایی ارزش افزوده هم برای ما تغییر کرده و بسیاری از ما با شنیدن ارزش افزوده (Added Value) فکر می‌کنیم موضوع بحث، پولی است که باید به دولت پرداخت شود. در حالی که ارزش افزوده و ایجاد ارزش افزوده یک مفهوم اقتصادی از جنسِ خلق کردن است و البته مانند بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دیگر، در کشورهای مختلف مالیات‌هایی هم برای آن وضع می‌شود. درک تعریف ارزش افزوده، با بررسی یک مثال، ساده‌تر خواهد بود: مثال برای ارزش افزوده فرض کنید کسی با ۱۰۰۰۰ تومان آرد و ۱۰۰ تومان گاز و ۷۰ تومان هزینه‌ی سربار (اجاره و دستمزد و …) توانسته کیکی بپزد که اکنون ۱۰۱۷۰ تومان فروش می‌رود. چنین فردی هم کارآفرین است؛ اما ارزش افزوده ایجاد نکرده است. کارآفرین از این جهت که یک کسب و کار با تعدادی موقعیت شغلی ایجاد کرده است. او حتی چیزی خلق کرده که برای دیگران «ارزش مبادله‌ای» دارد و آن‌ها هم حاضرند در ازاء پرداخت مبلغ مشخصی، کیک را خریداری کنند.  اما ارزش افزوده وقتی معنا پیدا می‌کند که چیزی بر ارزش مواد اولیه و هزینه‌ی سایر عوامل تولید افزوده شود.  اگر چنین فردی بتواند با همان مواد اولیه و هزینه، کیکی تولید کند که ۱۵۱۷۰ تومان فروخته شود، توانسته ۵۰۰۰ تومان ارزش افزوده تولید کند. محدودیت در دسترسی کامل به این درس دسترسی کامل به این درس برای اعضای ویژه متمم در نظر گرفته شده است. با عضویت به عنوان کاربر ویژه‌ی متمم، علاوه بر دسترسی به درس‌های ارزش آفرینی به دوره‌های بسیار بیشتری دسترسی پیدا می‌کنید که می‌توانید فهرست آنها را در این‌جا ببینید:  فهرست درس‌های مختص کاربران ویژه متمم البته بررسی‌های ما نشان می‌دهد که علاقه‌مندان به ارزش آفرینی از بین درس‌های متنوع متمم به درس‌های زیر علاقه‌ی بیشتری نشان داده‌اند:   بازاریابی | کارآفرینی | استارتاپ   استراتژی | تفکر سیستمی | آموزش فروش   تصمیم گیری | مشاوره مدیریت | کوچینگ   دیجیتال مارکتینگ | مدل کسب و کار | فنون مذاکره   دوره MBA (پیگیری منظم مجموعه درس‌ها) ثبت نام | اطلاعات بیشتر اگر با فضای متمم آشنا نیستید و دوست دارید درباره‌ی متمم بیشتر بدانید، می‌توانید نظرات دوستان متممی را درباره‌ی متمم بخوانید و ببینید متمم برایتان مناسب است یا نه. این افراد کسانی هستند که برای مدت طولانی با متمم همراه بوده و آن را به خوبی می‌شناسند: نظرات و تجربه‌ی اعضای متمم تمرین درس تعریف ارزش به تمام پول‌هایی که دیروز و امروز هزینه کرده‌اید فکر کنید. به نظر شما، بیشترین درصد ارزش افزوده را کدام تولید کننده کالا یا خدمت برای خودش ایجاد کرده بود؟ تا چه حد آن شیوه ایجاد ارزش افزوده را برای او پایدار ارزیابی می‌کنید؟      شما تاکنون در این بحث مشارکت نداشته‌اید.        برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    نوید ، علیرضا ناظم ، رضا عطایی ، اشکان خاوند ، مهدی ولی زاده ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری ارزش آفرینی به شما پیشنهاد می‌کند: ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کار (نقشه راه درس)ارزش چیست؟ | تعریف ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کارهاتعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کاربه چه چیزی کسب و کار می‌گوییم؟ (تفاوت فرصت طلبی و ایجاد ارزش واقعی)دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذفهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادیتفاوت کالا و خدمت در چیست؟تئودور لویت (Theodo e Levi ) – از بزرگان بازاریابی مدرنتعریف صنعت چیست؟ تفاوت بازار و صنعت در کجاست؟تجزیه و تحلیل بازار | معیارهای ارزیابی بازار و محصولارزش آفرینی و شناخت انگیزه انسانهازنجیره ارزش پورتر | ابزاری برای تحلیل وضعیت کسب و کارزنجیره ارزش خدمات برای تحلیل کسب و کارهای خدماتیپروژه پایانی درس ارزش آفرینیکتاب طراحی ارزش پیشنهادیاتاق خبر | درس ارزش آفرینیچند مطلب پیشنهادی از متمم: دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟ پروژه پایانی درس ارزش آفرینی انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ تفاوت کالا و خدمت در چیست؟سری مطالب حوزه ارزش آفرینی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب