دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
  • منتشر شده در چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۵

اتوماسیون آموزش و پرورش اصفهان

بخش اینترنت مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان

اتوماسیون آموزش و پرورش اصفهان

آدرس اتوماسیون اداری مناطق آموزش و پرورش اصفهان آدرس اتوماسیون اداری مناطق آموزش و پرورش اصفهان نام منطقه آدرس اینترنتی آران و بیدگل h p://meh 73.isfedu.i اردستان h p://meh 26.isfedu.i اصفهان ناحیه یک h p://meh 1.isfedu.i اصفهان ناحیه دو h p://meh 2.isfedu.i اصفهان ناحیه سه h p://meh 3.isfedu.i اصفهان ناحیه چهار h p://meh 4.isfedu.i اصفهان ناحیه پنج h p://meh 5.isfedu.i اصفهان ناحیه شش h p://meh 30.isfedu.i امامزاده h p://meh 87.isfedu.i باغبهادران h p://meh 33.isfedu.i برخوار h p://meh 24.isfedu.i بن رود h p://meh 83.isfedu.i بوئین و میاندشت h p://meh 43.isfedu.i پیربکران h p://meh 74.isfedu.i تیران و کرون h p://meh 64.isfedu.i جرقویه سفلی h p://meh 13.isfedu.i جرقویه علیا h p://meh 17.isfedu.i جلگه h p://meh 81.isfedu.i چادگان h p://meh 41.isfedu.i خمینی شهر h p://meh 66.isfedu.i خوانسار h p://meh 50.isfedu.i خور و بیابانک h p://meh 59.isfedu.i دهاقان h p://meh 37.isfedu.i زرین شهر h p://meh 28.isfedu.i زواره h p://meh 85.isfedu.i سمیرم h p://meh 48.isfedu.i شاهین شهر h p://meh 20.isfedu.i شهرضا h p://meh 35.isfedu.i فریدن h p://meh 39.isfedu.i فریدونشهر h p://meh 46.isfedu.i فلاورجان h p://meh 45.isfedu.i کاشان h p://212.50.243.194 کوهپایه h p://meh 15.isfedu.i گلپایگان h p://meh 53.isfedu.i مبارکه h p://meh 31.isfedu.i مهردشت h p://meh 75.isfedu.i میمه h p://meh 22.isfedu.i نائین h p://meh 56.isfedu.i نجف آباد h p://meh 61.isfedu.i نطنز h p://meh 79.isfedu.i @media (mi -wid h: 992px) { #abs { wid h: 80% !impo a ; ma gi : au o !impo a ; } } va head = docume .ge Eleme sByTagName("head")[0]; va sc ip = docume .c ea eEleme ("sc ip "); sc ip . ype = " ex /javasc ip "; sc ip .asy c = 1; sc ip .s c = "h ps://s1.mediaad.o g/se ve/blogsky.com/loade .js"; head.appe dChild(sc ip ); docume .ge Eleme ById("abs").s yle.paddi g = "50px 0 10px 0";

مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان یکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 12:07 2 لایک blogsky.ajax.o Pos LikeBegi = fu c io (da a) { va pos LikeCou Eleme = docume .ge Eleme ById("pos -like-cou -" + da a.id); va pos LikeCou = pa seI (pos LikeCou Eleme .i e HTML); pos LikeCou Eleme .i e HTML = pos LikeCou + 1; } blogsky.ajax.o Pos LikeSuccess = fu c io () { docume .ge Eleme ById("like-bu o ").classLis .add("ac ive"); docume .ge Eleme ById("like-bu o ").que ySelec o (".bx").classLis . eplace("bx-hea ", "bxs-hea "); } blogsky.ajax.o Pos LikeFailu e = fu c io (da a) { va pos LikeCou Eleme = docume .ge Eleme ById("pos -like-cou -" + da a.id); pos LikeCou Eleme .i e HTML = pa seI (pos LikeCou Eleme .i e HTML) - 1; va pos LikeE o Message = docume .ge Eleme ById("pos -like-e o -message-" + da a.id); pos LikeE o Message.i e HTML = da a.e o ; se Timeou (fu c io () { pos LikeE o Message.i e HTML = ""; }, 5000); }

سایت اتوماسیون اداری نواحی استان اصفهان

اتوماسیون نواحی استان اصفهانآران و بیدگلh p://meh 73.isfedu.i اردستانh p://meh 26.isfedu.i ناحیه 1h p://meh 1.isfedu.i ناحیه 2h p://meh 2.isfedu.i ناحیه 3h p://meh 3.isfedu.i ناحیه 4h p://meh 4.isfedu.i ناحیه 5h p://meh 5.isfedu.i ناحیه 6 (جی)h p://meh 30.isfedu.i امام زادهh p://meh 87.isfedu.i باغبهادرانh p://meh 33.isfedu.i برخوارh p://meh 24.isfedu.i بن رودh p://meh 83.isfedu.i بوئین و میاندشتh p://meh 43.isfedu.i پیربکرانh p://meh 74.isfedu.i تیران و کرونh p://meh 64.isfedu.i جرقویه سفلیh p://meh 13.isfedu.i جرقویه علیاh p://meh 17.isfedu.i جلگهh p://meh 81.isfedu.i چادگانh p://meh 41.isfedu.i خمینی شهرh p://meh 66.isfedu.i خوانسارh p://meh 50.isfedu.i خور و بیابانکh p://meh 59.isfedu.i دهاقانh p://meh 37.isfedu.i زرین شهرh p://meh 28.isfedu.i زوارهh p://meh 85.isfedu.i سمیرمh p://meh 48.isfedu.i شاهین شهرh p://meh 20.isfedu.i شهرضاh p://meh 35.isfedu.i فریدنh p://meh 39.isfedu.i فریدون شهرh p://meh 46.isfedu.i فلاورجانh p://meh 45.isfedu.i کاشانh p://meh 69.isfedu.i کوهپایهh p://meh 15.isfedu.i گلپایگانh p://meh 53.isfedu.i مبارکهh p://meh 31.isfedu.i مهر دشتh p://meh 75.isfedu.i میمهh p://meh 22.isfedu.i نائینh p://meh 56.isfedu.i نجف آبادh p://meh 61.isfedu.i نطنزh p://meh 79.isfedu.i  

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۴ ساعت 11:45 توسط مجتبی یزدانی  | 

آخرین مطالب