دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
اب و هوای رشت در ده روز اینده

اب و هوای رشت در ده روز اینده

U de Mai e a ce

So y fo he i co ve ie ce. We a e cu e ly pe fo mi g pla ed mai e a ce.

آب و هوای 10 روزه-رشت, استان گیلان

از ۱۴:۵۹ IRST

امروز30°/20°Mos ly Su yغالباً آفتابیRai 2%Wi dشرق شمال شرقی 15 کیلومتر / ساعتA ow Upچهارشنبه ۳۱ | روز30°Mos ly Su yRai 2%Wi dشرق شمال شرقی 15 کیلومتر / ساعتعمدتاً صاف. بیشینه 30سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت67%UV Levelشاخص UV4 از 10Su Riseطلوع۵:۵۹Su se غروب۱۸:۰۸چهارشنبه ۳۱ | شب20°Pa ly Cloudy Nigh Rai 24%Wi dجنوب 7 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. کمینه 20سیلسیوس. وزش باد جنوب و متغیر.Humidi yرطوبت94%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۱۹:۰۹Moo Phase - Day 16برآمدگی بسوی محاقMoo Se غروب ماه۷:۰۴پنجشنبه ۰۱27°/18°Pa ly Cloudyنیمه ابریRai 17%Wi dشمال غرب 11 کیلومتر / ساعتA ow Dow پنجشنبه ۰۱ | روز27°Pa ly CloudyRai 17%Wi dشمال غرب 11 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. بیشینه 27سیلسیوس. وزش باد شمال غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت77%UV Levelشاخص UV7 از 10Su Riseطلوع۵:۵۹Su se غروب۱۸:۰۶پنجشنبه ۰۱ | شب18°Pa ly Cloudy Nigh Rai 19%Wi dجنوب 7 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. کمینه 18سیلسیوس. وزش باد جنوب و متغیر.Humidi yرطوبت97%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۱۹:۳۳Moo Phase - Day 17برآمدگی بسوی محاقMoo Se غروب ماه۸:۰۳جمعه ۰۲29°/20°Pa ly Cloudyنیمه ابریRai 24%Wi dشرق شمال شرقی 13 کیلومتر / ساعتA ow Dow جمعه ۰۲ | روز29°Pa ly CloudyRai 24%Wi dشرق شمال شرقی 13 کیلومتر / ساعتنیمه ابری. بیشینه 29سیلسیوس. وزش باد شرق شمال شرقی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت.Humidi yرطوبت77%UV Levelشاخص UV7 از 10Su Riseطلوع۶:۰۰Su se غروب۱۸:۰۵جمعه ۰۲ | شب20°Rai Rai 91%Wi dشمال غرب 10 کیلومتر / ساعتباران و رعد. کمینه 20سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر. احتمال بارش باران 90%.Humidi yرطوبت97%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۲۰:۰۰Moo Phase - Day 18برآمدگی بسوی محاقMoo Se غروب ماه۹:۰۳شنبه ۰۳22°/18°Sca e ed Showe sباران ملایمRai 87%Wi dشمال غرب 9 کیلومتر / ساعتA ow Dow شنبه ۰۳ | روز22°Sca e ed Showe sRai 87%Wi dشمال غرب 9 کیلومتر / ساعتباران ملایم. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد شمال غرب و متغیر. احتمال بارش باران 90%.Humidi yرطوبت92%UV Levelشاخص UV4 از 10Su Riseطلوع۶:۰۱Su se غروب۱۸:۰۳شنبه ۰۳ | شب18°Rai Rai 78%Wi dجنوب غرب 9 کیلومتر / ساعتباران. کمینه 18سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر. احتمال بارش باران 80%.Humidi yرطوبت98%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۲۰:۳۰Moo Phase - Day 19برآمدگی بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۰:۰۲یکشنبه ۰۴24°/15°Sca e ed Showe sباران ملایم صبحگاهیRai 70%Wi dغرب 9 کیلومتر / ساعتA ow Dow یکشنبه ۰۴ | روز24°Sca e ed Showe sRai 70%Wi dغرب 9 کیلومتر / ساعتباران ملایم صبحگاهی. بیشینه 24سیلسیوس. وزش باد غرب و متغیر. احتمال بارش باران 70%.Humidi yرطوبت70%UV Levelشاخص UV6 از 10Su Riseطلوع۶:۰۲Su se غروب۱۸:۰۲یکشنبه ۰۴ | شب15°Sca e ed Showe sRai 38%Wi dجنوب 7 کیلومتر / ساعترگبار. کمینه 15سیلسیوس. وزش باد جنوب و متغیر. احتمال بارش باران 40%.Humidi yرطوبت91%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۲۱:۰۳Moo Phase - Day 19برآمدگی بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۱:۰۲دوشنبه ۰۵25°/18°Sca e ed Showe sرگبارهای صبحگاهیRai 38%Wi dغرب 10 کیلومتر / ساعتA ow Dow دوشنبه ۰۵ | روز25°Sca e ed Showe sRai 38%Wi dغرب 10 کیلومتر / ساعترگبارهای صبحگاهی. بیشینه 25سیلسیوس. وزش باد غرب و متغیر. احتمال بارش باران 40%.Humidi yرطوبت72%UV Levelشاخص UV6 از 10Su Riseطلوع۶:۰۳Su se غروب۱۸:۰۰دوشنبه ۰۵ | شب18°Sca e ed Showe sRai 70%Wi dجنوب غرب 8 کیلومتر / ساعترگبار. کمینه 18سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر. احتمال بارش باران 70%.Humidi yرطوبت94%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۲۱:۴۱Moo Phase - Day 20برآمدگی بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۲:۰۰سه‌شنبه ۰۶22°/17°Rai بارانیRai 74%Wi dغرب 12 کیلومتر / ساعتA ow Dow سه‌شنبه ۰۶ | روز22°Rai Rai 74%Wi dغرب 12 کیلومتر / ساعتباران. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 70%. بارش باران حدود 6 میلی متر.Humidi yرطوبت90%UV Levelشاخص UV4 از 10Su Riseطلوع۶:۰۴Su se غروب۱۷:۵۹سه‌شنبه ۰۶ | شب17°Sca e ed Showe sRai 73%Wi dجنوب جنوب غربی 9 کیلومتر / ساعتباران ملایم. کمینه 17سیلسیوس. وزش باد جنوب جنوب غربی و متغیر. احتمال بارش باران 70%.Humidi yرطوبت99%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۲۲:۲۶Moo Phase - Day 21برآمدگی بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۲:۵۷چهارشنبه ۰۷21°/16°Sca e ed Showe sباران ملایمRai 68%Wi dغرب شمال غربی 9 کیلومتر / ساعتA ow Dow چهارشنبه ۰۷ | روز21°Sca e ed Showe sRai 68%Wi dغرب شمال غربی 9 کیلومتر / ساعتباران ملایم. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر. احتمال بارش باران 70%.Humidi yرطوبت90%UV Levelشاخص UV4 از 10Su Riseطلوع۶:۰۵Su se غروب۱۷:۵۷چهارشنبه ۰۷ | شب16°Sca e ed Showe sRai 63%Wi dجنوب غرب 9 کیلومتر / ساعتباران ملایم. کمینه 16سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر. احتمال بارش باران 60%.Humidi yرطوبت99%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۲۳:۱۷Moo Phase - Day 22تربیع آخرMoo Se غروب ماه۱۳:۵۰پنجشنبه ۰۸21°/15°Sca e ed Showe sباران ملایمRai 60%Wi dغرب شمال غربی 11 کیلومتر / ساعتA ow Dow پنجشنبه ۰۸ | روز21°Sca e ed Showe sRai 60%Wi dغرب شمال غربی 11 کیلومتر / ساعتباران ملایم. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 60%.Humidi yرطوبت85%UV Levelشاخص UV4 از 10Su Riseطلوع۶:۰۵Su se غروب۱۷:۵۶پنجشنبه ۰۸ | شب15°Sca e ed Showe sRai 60%Wi dغرب جنوب غربی 9 کیلومتر / ساعتباران ملایم. کمینه 15سیلسیوس. وزش باد غرب جنوب غربی و متغیر. احتمال بارش باران 60%.Humidi yرطوبت98%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه--Moo Phase - Day 23هلال بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۴:۳۹جمعه ۰۹20°/15°Sca e ed Showe sرگباریRai 53%Wi dغرب 9 کیلومتر / ساعتA ow Dow جمعه ۰۹ | روز20°Sca e ed Showe sRai 53%Wi dغرب 9 کیلومتر / ساعترگبار. بیشینه 20سیلسیوس. وزش باد غرب و متغیر. احتمال بارش باران 50%.Humidi yرطوبت85%UV Levelشاخص UV5 از 10Su Riseطلوع۶:۰۶Su se غروب۱۷:۵۴جمعه ۰۹ | شب15°Sca e ed Showe sRai 57%Wi dجنوب غرب 9 کیلومتر / ساعترگبار. کمینه 15سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر. احتمال بارش باران 60%.Humidi yرطوبت98%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۰:۱۴Moo Phase - Day 24هلال بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۵:۲۲شنبه ۱۰21°/15°Sca e ed Showe sرگباریRai 54%Wi dغرب 10 کیلومتر / ساعتA ow Dow شنبه ۱۰ | روز21°Sca e ed Showe sRai 54%Wi dغرب 10 کیلومتر / ساعترگبار. بیشینه 21سیلسیوس. وزش باد غرب و متغیر. احتمال بارش باران 50%.Humidi yرطوبت82%UV Levelشاخص UV5 از 10Su Riseطلوع۶:۰۷Su se غروب۱۷:۵۳شنبه ۱۰ | شب15°Sca e ed Showe sRai 44%Wi dجنوب غرب 10 کیلومتر / ساعترگبار. کمینه 15سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.Humidi yرطوبت97%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۱:۱۶Moo Phase - Day 25هلال بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۶:۰۰یکشنبه ۱۱22°/15°Sca e ed Showe sرگبارهای صبحگاهیRai 38%Wi dغرب شمال غربی 10 کیلومتر / ساعتA ow Dow یکشنبه ۱۱ | روز22°Sca e ed Showe sRai 38%Wi dغرب شمال غربی 10 کیلومتر / ساعترگبارهای صبحگاهی. بیشینه 22سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر. احتمال بارش باران 40%.Humidi yرطوبت77%UV Levelشاخص UV6 از 10Su Riseطلوع۶:۰۸Su se غروب۱۷:۵۱یکشنبه ۱۱ | شب15°Sca e ed Showe s Nigh Rai 39%Wi dجنوب غرب 9 کیلومتر / ساعترگبارهای آخر شب. کمینه 15سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر. احتمال بارش باران 40%.Humidi yرطوبت95%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۲:۲۱Moo Phase - Day 26هلال بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۶:۳۴دوشنبه ۱۲23°/15°Sca e ed Showe sرگبارهای معدودRai 35%Wi dغرب شمال غربی 9 کیلومتر / ساعتA ow Dow دوشنبه ۱۲ | روز23°Sca e ed Showe sRai 35%Wi dغرب شمال غربی 9 کیلومتر / ساعترگبارهای معدود. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی و متغیر. احتمال بارش باران 40%.Humidi yرطوبت75%UV Levelشاخص UV6 از 10Su Riseطلوع۶:۰۹Su se غروب۱۷:۵۰دوشنبه ۱۲ | شب15°Sca e ed Showe sRai 39%Wi dجنوب غرب 9 کیلومتر / ساعترگبار. کمینه 15سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر. احتمال بارش باران 40%.Humidi yرطوبت93%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۳:۲۸Moo Phase - Day 27هلال بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۷:۰۵سه‌شنبه ۱۳23°/15°Sca e ed Showe sرگباریRai 43%Wi dغرب شمال غربی 10 کیلومتر / ساعتA ow Dow سه‌شنبه ۱۳ | روز23°Sca e ed Showe sRai 43%Wi dغرب شمال غربی 10 کیلومتر / ساعترگبار. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد غرب شمال غربی از 10 تا 15 کیلومتر فی ساعت. احتمال بارش باران 40%.Humidi yرطوبت74%UV Levelشاخص UV6 از 10Su Riseطلوع۶:۱۰Su se غروب۱۷:۴۸سه‌شنبه ۱۳ | شب15°Sca e ed Showe sRai 44%Wi dجنوب غرب 10 کیلومتر / ساعترگبار. کمینه 15سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر. احتمال بارش باران 40%.Humidi yرطوبت94%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۴:۳۷Moo Phase - Day 28هلال بسوی محاقMoo Se غروب ماه۱۷:۳۴چهارشنبه ۱۴23°/15°Sca e ed Showe sرگبارهای عصرگاهیRai 32%Wi dغرب 9 کیلومتر / ساعتA ow Dow چهارشنبه ۱۴ | روز23°Sca e ed Showe sRai 32%Wi dغرب 9 کیلومتر / ساعترگبارهای عصرگاهی. بیشینه 23سیلسیوس. وزش باد غرب و متغیر. احتمال بارش باران 30%.Humidi yرطوبت74%UV Levelشاخص UV6 از 10Su Riseطلوع۶:۱۱Su se غروب۱۷:۴۷چهارشنبه ۱۴ | شب15°Sca e ed Showe sRai 39%Wi dجنوب غرب 9 کیلومتر / ساعترگبار. کمینه 15سیلسیوس. وزش باد جنوب غرب و متغیر. احتمال بارش باران 40%.Humidi yرطوبت96%UV Levelشاخص UV0 از 10Moo Riseطلوع ماه۵:۴۶Moo Phase - Day 0ماه نوMoo Se غروب ماه۱۸:۰۳

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب