دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

ببینید

آمفیبیا فصل 1 قسمت 5 دوبله فارسی

داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات #پنجمین دوره بازی های جدی va ex PLVideo = { id: '16093065', uid: 'xfUvm', i le: 'امفیبیا فصل 1 قسمت 6 دوبله فارسی', use ame: '161999', use id: '6019999', visi _c : '13.6 هزار', se de _ ame: 'MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /16093065-9831__2943.jpg', du a io : '11:57', sda e: '2 سال پیش', da e_exac : '31 تیر 1398', li k: '/v/xfUvm/%D8%A7%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_6_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '6019999', cha elUse ame: '161999', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید' }; va ex Video = { id: '39800725', uid: 'umkMS', i le: 'امفیبیا فصل 3 قسمت 8 بازیرنویس فارسی بخش اول', use ame: 'u_12455300', use id: '12455300', visi _c : '738 ', se de _ ame: 'همه چی کده', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /39800725-6007__9812.jpg', du a io : '11:24', sda e: '3 روز پیش', da e_exac : '01 آذر 1400', li k: '/v/umkMS/%D8%A7%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D8%A7_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_6_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '12455300', cha elUse ame: 'u_12455300', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'همه چی کده', }; 11:24 ویدیو بعدی امفیبیا فصل 3 قسمت 8 بازیرنویس فارسی بخش اول از کانال همه چی کده نرو بعدی 22:44 آمفیبیا فصل۳ قسمت۸ زبان اصلی از کانال اُمگا انیمیشن | Omega_A ima io 11:10 آمفیبیا | Amphibia فصل 3 قسمت 8 زیرنویس فارسی (بخش دوم) از کانال سافت انیمیشن | Sof A ima io s 11:54 آمفیبیا از کانال اروین 22:46 امفیبیا فصل سوم قسمت هفتم جدید از کانال فیلم کده 22:46 آمفیبیا فصل۳ قسمت۷ زبان اصلی از کانال اُمگا انیمیشن | Omega_A ima io 22:45 آمفیبیا فصل۳ قسمت۵ زبان اصلی از کانال اُمگا انیمیشن | Omega_A ima io 22:45 آمفیبیا فصل۳ قسمت۶ زبان اصلی از کانال اُمگا انیمیشن | Omega_A ima io 10:40 آمفیبیا فصل۳ قسمت۶ پارتA از کانال آرتین جوجه 10:39 آمفیبیا فصل۳ قسمت۶ پارتB از کانال آرتین جوجه fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px', maxWid h: '100%'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.7a359016ee907a4df63f.bu dle.js?3db764ad8f056b00f988"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/16092575-3419-b.jpg"," esumeUID":"3MASP","du a io ":717,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=6019999&cha el_use ame=161999&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0627\u0645\u0641\u06cc\u0628\u06cc\u0627&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0637\u0646\u0632&keywo ds=\u0627\u06a9\u0634\u0646&keywo ds=\u063a\u0648\u0631\u0628\u0627\u063a\u0647","vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=6019999&cha el_use ame=161999&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0627\u0645\u0641\u06cc\u0628\u06cc\u0627&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0637\u0646\u0632&keywo ds=\u0627\u06a9\u0634\u0646&keywo ds=\u063a\u0648\u0631\u0628\u0627\u063a\u0647","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=6019999&cha el_use ame=161999&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0627\u0645\u0641\u06cc\u0628\u06cc\u0627&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0637\u0646\u0632&keywo ds=\u0627\u06a9\u0634\u0646&keywo ds=\u063a\u0648\u0631\u0628\u0627\u063a\u0647","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/3MASP\/f\/3MASP.m3u8?k=49503"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc8d7785cbe4351b9bf8ac0b5a992bb816092575-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYyYWJiNmIzMWVmOTIwODRkNDYxYzQyNzY1YTUzMmNiIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjkyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-j7j-SsRqEk77hPxD_YehoioMmfwwNk1fdlKh47v 0w"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc8d7785cbe4351b9bf8ac0b5a992bb816092575-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYyYWJiNmIzMWVmOTIwODRkNDYxYzQyNzY1YTUzMmNiIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjkyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-j7j-SsRqEk77hPxD_YehoioMmfwwNk1fdlKh47v 0w"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc8d7785cbe4351b9bf8ac0b5a992bb816092575-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYyYWJiNmIzMWVmOTIwODRkNDYxYzQyNzY1YTUzMmNiIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjkyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-j7j-SsRqEk77hPxD_YehoioMmfwwNk1fdlKh47v 0w"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc8d7785cbe4351b9bf8ac0b5a992bb816092575-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYyYWJiNmIzMWVmOTIwODRkNDYxYzQyNzY1YTUzMmNiIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjkyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-j7j-SsRqEk77hPxD_YehoioMmfwwNk1fdlKh47v 0w"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/16092575_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=471131, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc8d7785cbe4351b9bf8ac0b5a992bb816092575-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYyYWJiNmIzMWVmOTIwODRkNDYxYzQyNzY1YTUzMmNiIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjkyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-j7j-SsRqEk77hPxD_YehoioMmfwwNk1fdlKh47v 0w","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=127552, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc8d7785cbe4351b9bf8ac0b5a992bb816092575-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYyYWJiNmIzMWVmOTIwODRkNDYxYzQyNzY1YTUzMmNiIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjkyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-j7j-SsRqEk77hPxD_YehoioMmfwwNk1fdlKh47v 0w","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=240736, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc8d7785cbe4351b9bf8ac0b5a992bb816092575-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYyYWJiNmIzMWVmOTIwODRkNDYxYzQyNzY1YTUzMmNiIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjkyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-j7j-SsRqEk77hPxD_YehoioMmfwwNk1fdlKh47v 0w","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=648521, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/bc8d7785cbe4351b9bf8ac0b5a992bb816092575-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjYyYWJiNmIzMWVmOTIwODRkNDYxYzQyNzY1YTUzMmNiIiwiZXhwIjoxNjM3ODU4MjkyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.-j7j-SsRqEk77hPxD_YehoioMmfwwNk1fdlKh47v 0w"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _560290", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); امفیبیا فصل 1 قسمت 5 دوبله فارسی 12,833 MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید 2 هزار دنبال‌ کننده 12,833 بازدید 254 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 2 سال پیش کارتون # طنز # اکشن # غورباغه # a z # akshe # a z # a z # a z # a z # a z # a z # a z # a z # a z # a z # a z MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید 2 هزار دنبال کننده دنبال کردن ARTIN heLEGEND 1 سال پیش دنبالی دنبال کن گزارش تخلف آمفیبیا MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید 11/5 ذخیره لیست پخش 1 12:02 آمفیبیا فصل 1 قسمت 1 دوبله فارسی MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید 2 11:57 آمفیبیا فصل 1 قسمت 3 دوبله فارسی MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید 3 11:57 آمفیبیا فصل 1 قسمت 4 دوبله فارسی MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید 4 11:54 امفیبیا فصل 1 قسمت 2 دوبله فارسی MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید 11:57 امفیبیا فصل 1 قسمت 5 دوبله فارسی MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید 6 11:57 امفیبیا فصل 1 قسمت 6 دوبله فارسی MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید 7 11:57 امفیبیا فصل 1 قسمت 7 دوبله فارسی MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید 8 11:57 امفیبیا فصل 1 قسمت 8 دوبله فارسی MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید 9 11:57 امفیبیا فصل 1 قسمت 9 دوبله فارسی MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید 10 11:57 امفیبیا فصل 1 قسمت 10 دوبله فارسی MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید 11 11:57 امفیبیا فصل 1 قسمت 11 دوبله فارسی MTH88 درباره کانال را حتمی بخوانید ویدیوهای مشابه پخش خودکار 11:24 امفیبیا فصل 3 قسمت 8 بازیرنویس فارسی بخش اول همه چی کده 738 بازدید 3 روز پیش 22:44 آمفیبیا فصل۳ قسمت۸ زبان اصلی اُمگا انیمیشن | Omega_A ima io 1.4 هزار بازدید 4 روز پیش 11:10 آمفیبیا | Amphibia فصل 3 قسمت 8 زیرنویس فارسی (بخش دوم) سافت انیمیشن | Sof A ima io s 2.1 هزار بازدید 3 روز پیش 11:54 آمفیبیا اروین 142 بازدید 2 روز پیش 22:46 امفیبیا فصل سوم قسمت هفتم جدید فیلم کده 106 بازدید 1 هفته پیش 22:46 آمفیبیا فصل۳ قسمت۷ زبان اصلی اُمگا انیمیشن | Omega_A ima io 618 بازدید 1 هفته پیش 22:45 آمفیبیا فصل۳ قسمت۵ زبان اصلی اُمگا انیمیشن | Omega_A ima io 454 بازدید 3 هفته پیش 22:45 آمفیبیا فصل۳ قسمت۶ زبان اصلی اُمگا انیمیشن | Omega_A ima io 970 بازدید 2 هفته پیش 10:40 آمفیبیا فصل۳ قسمت۶ پارتA آرتین جوجه 132 بازدید 2 هفته پیش 10:39 آمفیبیا فصل۳ قسمت۶ پارتB آرتین جوجه 334 بازدید 2 هفته پیش

آمفیبیا / قسمت پنجم انیمیشن آمفیبیا - فصل 1 قسمت 5 : آن ماشین دزد Amphibia S01E05 94 % (925) 8.3 /10 مناسب برای بالای 6 سال کارگردان: مت برالی 11 دقیقه - محصول آمریکا - 2019 - دوبله شده - کیفیت HD انیمیشن ماجراجویی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب